Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.07
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturkovićstručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije 033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Osigurati licima -korisnicima stalne novčane pomoći i licima sa invaliditetom pravo na zdravstvenu zaštitu, ( pod uslovom da ga ne mogu ostvariti po drugom osnovu).
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, član 20., “Službene novine Federacije BiH”, broj:36/99; 54/04; 39/06; 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99;Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, članovi 4. stav (1) i 24., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14-Prečišćen tekst; Uredba o visini koeficijenata za obraćun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u predhodnoj kalendarskoj godini ,koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj:19/15; Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2. tačka 5., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 25/15; Pravilnik o načinu priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu Kantona Sarajevo, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 28/10.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
Da li je u pitanju lice sa invaliditetom
Da li je u pitanju lice koje je nesposobno za život i rad prije navršene 15-e godine života

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Uvjerenje iz ZZO-da nije/su korisnici prava na zdravstvenu zaštituZavod zdravstvenog osiguranja Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o neregistrovanosti kao poreski obveznik (za sve članove domaćinstva)Poreska uprava nadležne općineOriginal(prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva)
Potvrda o redovnom javljanju Službi za zapošljavanje KS- za sve članove domaćinstvaSlužba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjevaMUP Kantona SarajevoOriginal
Nalaz, ocjena, mišljenje o invalidnostiInstitut za medicinsko vještačenjeOriginal
Izjava podnosioca zahtjeva da nije korisnik/ca prava na zdravstveno osiguranje po drugom osnovuNadležna općinaOriginal
Uvjerenje da nije/su korisnik/ci zdravstvene zaštite po osnovu penzijePIOOvjerena kopija
Uvjerenje da nije/nisu korisnici prava na zdravstvenu zaštituNadležna općina-služba za boračko-invalidsku zaštitu/služba zaštite civilnih žrtava rata/služba nadležna za poslove raseljenih licaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Važi sve dok osoba ispunjava uvjete propisane Zakonom o soci
Obrazac: