ZAHTJEV ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO BIH I FBIH NA OSNOVU MEĐUNARODNOG SPORAZUMA IZMEĐU BIH I SRBIJE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.41
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Prijem u državljanstvo BiH i FBiH
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezene Republike Jugoslavije (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine – Međunarodni sporazumi”, broj: 4/03); Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 22/16 (Službeni prečišćeni tekst); Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 34/16); Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 85/16 i 38/22);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Federalna taksa za sticanje državljanstva BiH i FBiH450 KMVr.prih.: 722112; budž.org. Račun budžeta FBiH ; prima. FBIH102-050-00001066-90

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime (djevojačko prezime) Prezime
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
Naziv organa kojem se podnosi zahtjev
Dan, mjesec i godina rođenja, mjesto, općina i država rođenja podnosioca zahtjeva
Ranije državljanstvo
Jedinstveni matični broj
Spol
Prezime i ime oca
Dan, mjesec i godina rođenja, mjesto, općina i država rođenja oca
Državljanstvo oca
Jedinstveni matični broj oca
Ime (djevojačko prezime) Prezime majke
Dan, mjesec i godina rođenja, mjesto, općina i država rođenja majke
Državljanstvo majke
Jedinstveni matični broj majke

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz matične knjige rođenihDokument izdaje nadležni organ države porijekla podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Republike SrbijeDokument izdaje nadležni organ države porijekla (Srbija) podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o boravku podnosioca zahtjeva (stranca)Dokument izdaje nadležna Služba za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiHOriginal ili ovjerena kopija
Ovjerena izjava o poštivanju pravnog poretka BiH i FBiHDokument ovjerava nadležni općinski organ/notarOriginal
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prema mjestu boravka u BiHDokument izdaje nadležni sud prema mjestu boravka podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje iz kaznene evidencijeDokument izdaje nadležni policijski organ po mjestu rođenja – zemlja porijeklaOriginal ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih ili uvjerenje o slobodnom bračnom stanjuokument izdaje nadležni općinski organOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu BiH bračnog druga podnosioca zahtjevaDokument izdaje nadležni općinski organOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksiBanka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal
Potvrda o prijavi boravka za dijete na teritoriji FederacDokument izdaje nadležna služba za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiHOvjerena kopija
Ovjerena fotokopija putne isprave za podnosioca zahtjeva Podnosilac zahtjevaOvjerena kopija uz original na uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 dana5 godina za izvršenje, a za izvršena trajno
Obrazac: