IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.40
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši referenti za poslove registracije vozilaStari Grad 033/407-161 ili 162gradjanskastanja.sgrad@mup.ks.gov.ba
Centar 033/286-969gradjanskastanja.centar@mup.ks.gov.ba
Novo Sarajevo 033/286-924 ili 828gradjanskastanja.nsarajevo@mup.ks.gov.ba
Novi Grad 033/292-429 ili 430 ili 431gradjanskastanja.ngrad@mup.ks.gov.ba
Ilidža/Trnovo 033/291-521 ili 523gradjanskastanja.ilidza.trnovo@mup.ks.gov.ba
Hadžići 033/290-587gradjanskastanja.hadzici@mup.ks.gov.ba
Vogošća 033/580-820 ili 824gradjanskastanja.vogosca@mup.ks.gov.ba
Ilijaš 033/292-538gradjanskastanja.ilijas.srednje@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdaje se znak pristupačnosti u svrhu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima u prometu da bi takvo vozilo imalo prednost pri parkiranju.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 6/06, 75/06 – ispravka, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18 i 46/23); Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 100% („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ 54/17)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Adresa prebivališta
Izjava podnosioca zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Posljednje izdato rješenje o stepenu oštećenja ekstremiteta bitnog za upravljanje vozilom ili posljednji nalaz, ocjenu ili mišljenje izdato od tijela entiteta Bosne i Hercegovine, kantona nadležnih za utvrđivanje stepena oštećenja ekstremitetaInstitut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Federacije Bosne i Hercegovine Original ili ovjerena kopija uz original na uvidZa lica sa oštećenim ekstremitetima bitnim za upravljanje vozilom
Dvije fotografije dimenzija 30×35 mmPodnosilac zahtjevaOriginalZa lica sa oštećenim ekstremitetima bitnim za upravljanje vozilom i za osobe sa invaliditetom 100%
Lična karta (na uvid)MUP KSOriginalZa lica sa oštećenim ekstremitetima bitnim za upravljanje vozilom i za osobe sa invaliditetom 100%
Vozačka dozvola (na uvid)MUP KSOriginalZa lica sa oštećenim ekstremitetima bitnim za upravljanje vozilom i u slučaju kada zahtjev podnosi roditelj ili član domaćinstva osobe sa 100% invaliditetom koja je maloljetna
Potvrda da je vozilo u vlasništvu osobe sa oštećenim ekstremitetima ili da se vozilo koristi po osnovu Ugovora o lizinguMUP KS ili Leasing kućaOvjerena kopija uz original na uvidZa lica sa oštećenim ekstremitetima bitnim za upravljanje vozilom i za osobe sa invaliditetom 100%
Potvrda da je vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom 100% ili roditelja, staratelja ili člana domaćinstva osobe sa 100% invaliditetom ili da se vozilo koristi po osnovu Ugovora o lizinguMUP KS ili Leasing kućaOvjerena kopija uz original na uvidZa osobe sa invaliditetom 100%
Posljednje rješenje ili posljednji nalaz, ocjenu ili mišljenje o stepenu invaliditeta 100%, izdato od tijela entiteta Bosne i Hercegovine, kantona nadležnih za utvrđivanje stepena invaliditetaInstitut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Federacije Bosne i Hercegovine Original ili ovjerena kopija uz original na uvidZa osobe sa invaliditetom 100% koje su punoljetne ili maloljetne
Dokaz o statusu roditelja, staratelja ili člana domaćinstva osobe sa 100% invaliditetomMatični ured, Centar za socijalni rad ili Općina Original ili ovjerena kopija uz original na uvidUkoliko zahtjev podnosi roditelj, staratelj ili član domaćinstva osobe sa 100% invaliditetom koja je punoljetna ili maloljetna
Rješenje o registraciji udruženjaMinistarstvo pravde Original ili ovjerena kopija uz original na uvidZa udruženja osoba sa invaliditetom
Potvrda da je vozilo u vlasništvu udruženja ili da se vozilo koristi po osnovu Ugovora o lizinguMUP KS ili Leasing kućaOvjerena kopija uz original na uvidZa udruženja osoba sa invaliditetom
Posljednje rješenje ili posljednji nalaz, ocjenu ili mišljenje o stepenu invaliditeta 100%, izdato od tijela entiteta Bosne i Hercegovine, kantona nadležnih za utvrđivanje stepena invaliditeta za nekoliko članova udruženjaInstitut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Federacije Bosne i Hercegovine Ovjerena kopija uz original na uvidZa udruženja osoba sa invaliditetom
Dokaz da su osobe sa invaliditetom 100% članovi udruženjaIzvod iz registra članstva udruženjaOriginalZa udruženja osoba sa invaliditetom

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.5 godina