IZDAVANJE SLUŽBENIH ISKAZNICA ZA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE ZAŠTITE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za pravne, kadrovske poslove i koordinaciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.09
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Malik Kadrićviši stručni saradnik – upravno rješavanje 033 286 903pkk@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na obavljanje poslova i zadataka u skladu sa važećom propsisima, za lica koja obavljaju poslove zaštite.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, član 32. i 33. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 78/08 i 67/13); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o obliku i sadržaju službenih iskaznica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine, član 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 92/14);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje službene iskaznice20 KMVr.prih.: 722 121; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo338-000-22100192-63
Naknada za izradu službene iskaznice10 KMVr.prih.: 722429; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Puni naziv agencije / unutrašnje službe zaštite
Sjedište/adresa
Ime i prezime lica kojem se izdaje službena iskaznica

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Certifikat za obavljanje poslova zaštiteFederalno Ministarstvo unutrašnjih poslovaOvjerena kopija
Ugovor o raduPoslodavac/podnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Dvije fotografije dimenzija 25x32mmPodnosilac zahtjevaOriginal
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.Za vrijeme trajanja radnog odnosa.