IZDAVANJE SLUŽBENIH ISKAZNICA ZA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE ZAŠTITE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne i kadrovske poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.09
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Stručni savjetnik za upravno rješavanje u prvom stepenu 033 286 903pravni.kadrovski.poslovi@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik – upravno rješavanje
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na obavljanje poslova i zadataka u skladu sa važećom propisima, za lica koja obavljaju poslove zaštite.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj : 78/08 i 67/13); Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Pravilnik o obliku i sadržaju službenih iskaznica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 92/14); Odluka o proceduri izdavanja i cijeni službene iskaznice lica koja obavljaju poslove fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine i poslove odgovornog lica broj 01-640/14 od 31.12.2014. godine i 01-125/15 od 09.03.2015. godine; Zakon o administrativnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/01-Prečišćeni tekst, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje službene iskaznice20 KMVr.prih.: 722 121; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo141-196-5320008-475
Naknada za izradu službene iskaznice10 KMVr.prih.: 722429; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo141-196-5320008-475

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Puni naziv agencije / unutrašnje službe zaštite
Sjedište/adresa
Ime i prezime lica kojem se izdaje službena iskaznica

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Certifikat za obavljanje poslova zaštiteFederalno Ministarstvo unutrašnjih poslovaOvjerena kopija
Ugovor o raduPoslodavac/podnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Dvije fotografije dimenzija 25x32mmPodnosilac zahtjevaOriginal
Dokaz o izvršenim uplatamaBanka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.Za vrijeme trajanja radnog odnosa.