STICANJE DRŽAVLJANSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA LICA IZ ČLANA 27. STAV 1. I 47. STAV 1. ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne i kadrovske poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.02
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Stručni savjetnik za upravno rješavanje u prvom stepenu 033 286 903pravni.kadrovski.poslovi@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik – upravno rješavanje
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Sticanje državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine za lica sa područja Republike Srpske koja imaju stano boravište na posručju Federacijie BiH.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 34/16); Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 85/16 i 38/22)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za donošenje rješenja o upisu u knjigu državljana7 KMTaksena markica
Taksa za donošenje rješenja o promjeni državljanstva10 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Prezime, djevojačko prezime, ime podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Adresa prebivališta u Federaciji Bosne i Hercegovine
Dan, mjesec i godina rođenja – mjesto, općina, grad i država rođenja
Podatak o tome gdje je do podnošenja zahtjeva bila upisana činjenica državljanstva
JMB
Spol
Prezime i ime oca
Datum i mjesto rođenja oca
Država rođenja oca
Državljanstvo oca
JMB oca
Prezime, ime i djevojačko prezime majke
Datum rođenja majke
Grad i općina rođenja majke
Država rođenja majke
Državljanstvo majke
JMB majke

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Za lica iz člana 27. Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine uz zahtjev prilažu: Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal
Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike SrpskeMatični uredOriginal
Uvjerenje o promjeni prebivališta nakon stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (01.01.1998.g), sa zadnjom adresom prebivališta podnosioca zahtjeva u momentu podnošenja zahtjevaMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal
Dokaz da lice nije upisano u matične knjige rođenih po posljednjem prebivalištuMatični uredOriginal
Dokaz o uplati federalne administrativne takseFederacija Bosne i HercegovineOriginal
Za lica iz člana 47.stav 1. Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine uz zahtjev prilažu: Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal
Uvjerenje o prebivalištu od nadležnog kantonalnog ministarstva u Federaciji, koje sadrži podatke o prebivalištu na dan 6.4.1992. godine, sa zadnjom adresom prebivališta podnosioca zahtjeva u momentu podnošenja zahtjevaMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal
Uvjerenje da lice nije upisano u knjige državljana po mjestu rođenja i po porijeklu (mjesto rođenja oca i majke)Matični uredOriginal
Uvjerenje da lice nije upisano u knjige državljana po prebivalištu (sadašnjem i ranijem)Matični uredOriginal
Dokaz o uplati federalne administrativne takseFederacija BiH

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Trajno
Obrazac: