STICANJE DRŽAVLJANSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA LICA IZ ČLANA 27. I 40. STAV 1. ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BIH

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za pravne, kadrovske poslove i koordinaciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.02
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Malik Kadrićviši stručni saradnik – upravno rješavanje033 286 903pkk@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Sticanje državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine za lica sa područja Republike Srpske koja imaju stano boravište na posručju Federacijie BiH.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine, član 27. i 40. stav (1) (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 43/01, 22/09, 61/09 i 65/11 ); Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnog upisa u Matičnu knjigu rođenih, član 34, stav 1. tačka 1; član 34. stav 1. tačka 2 (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 108/12)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za donošenje rješenja o upisu u knjigu državljana7 KMTaksena markica
Taksa za donošenje rješenja o promjeni državljanstva10 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Prezime, djevojačko prezime, ime podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Adresa prebivališta u Federaciji Bosne i Hercegovine
Dan, mjesec i godina rođenja – mjesto, općina, grad i država rođenja
Podatak o tome gdje je do podnošenja zahtjeva bila upisana činjenica državljanstva
JMB
Spol
Prezime i ime oca
Datum i mjesto rođenja oca
Država rođenja oca
Državljanstvo oca
JMB oca
Prezime, ime i djevojačko prezime majke
Datum rođenja majke
Grad i općina rođenja majke
Država rođenja majke
Državljanstvo majke
JMB majke

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Za lica iz člana 27. Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine uz zahtjev prilažu: Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal
Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike SrpskeMatični uredOriginal
Uvjerenje o promjeni prebivališta nakon stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (01.01.1998.g), sa zadnjom adresom prebivališta podnosioca zahtjeva u momentu podnošenja zahtjevaMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal
Dokaz da lice nije upisano u matične knjige rođenih po posljednjem prebivalištuMatični uredOriginal
Dokaz o uplati federalne administrativne takseFederacija Bosne i HercegovineOriginal
Za lica iz člana 40.stav 1. Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine uz zahtjev prilažu: Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal
Uvjerenje o prebivalištu od nadležnog kantonalnog ministarstva u Federaciji, koje sadrži podatke o prebivalištu na dan 6.4.1992. godine, sa zadnjom adresom prebivališta podnosioca zahtjeva u momentu podnošenja zahtjevaMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal
Uvjerenje da lice nije upisano u knjige državljana po mjestu rođenja i po porijeklu (mjesto rođenja oca i majke)Matični uredOriginal
Uvjerenje da lice nije upisano u knjige državljana po prebivalištu (sadašnjem i ranijem)Matični uredOriginal
Dokaz o uplati federalne administrativne takseFederacija BiH

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Trajno