ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE PREMA ČLANU 10A. ZAKONA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za pravne, kadrovske poslove i koordinaciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.07
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Malik Kadrićviši stručni saradnik – upravno rješavanje 033 286 903pkk@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na obavljanje poslova tehničke zaštite prema članu 10a. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, član 10a i 13. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 78/08 i 67/13); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje rješenja za odobrenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv agencije odnosno zaštitarske službe
Adresa
Opis poslova zaštite ljudi i imovine – tehnička zaštita
Mjesto obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o odobrenju za rad agencije odnosno zaštitarske službe – tehnička zaštitaMinistarstvo unutrašnjih poslovaOvjerena kopija
Dokaz o posjedovanju odgovarajućih tehničkih sredstava i opreme za obavljanje poslova zaštite utvrđene u članu 7. Pravilnika o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke zaštite i tehničke zaštite (“Sl. novine FBIH”, broj:92/14)Agencija/ zaštitarska službaOvjerena kopija
Certifikat za zaštitu ljudi i imovine za lica koja će obavljati poslove zaštite ljudi i imovineFederalno ministarstvo unutrašnjih poslovaOriginal
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Trajno