ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE PREMA ČLANU 10A. ZAKONA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne i kadrovske poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.07
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Stručni savjetnik za upravno rješavanje u prvom stepenu 033 286 903pravni.kadrovski.poslovi@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik – upravno rješavanje
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na obavljanje poslova tehničke zaštite prema članu 10a. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj : 78/08 i 67/13); Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Uputstvo o sadržaju obrasca zahtjeva za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti za akt o organiziranju zaštitarske službe i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala zaštitarsku službu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 32/15)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje rješenja za odobrenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv agencije odnosno zaštitarske službe
Adresa
Opis poslova zaštite ljudi i imovine – tehnička zaštita
Mjesto obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o odobrenju za rad agencije odnosno zaštitarske službe – tehnička zaštitaMinistarstvo unutrašnjih poslovaOvjerena kopija
Dokaz o posjedovanju odgovarajućih tehničkih sredstava i opreme za obavljanje poslova zaštite utvrđene u članu 7. Pravilnika o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke zaštite i tehničke zaštite (“Sl. novine FBIH”, broj:92/14)Agencija/ zaštitarska službaOvjerena kopija
Certifikat za zaštitu ljudi i imovine za lica koja će obavljati poslove zaštite ljudi i imovineFederalno ministarstvo unutrašnjih poslovaOriginal
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Trajno
Obrazac: