ODOBRENJE ZA LOKACIJU I KORIŠTENJE PRIVREMENOG SKLADIŠTA EKSPLOZIVNIH MATERIJA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaInspektorat za zaštitu od požara, zaštitarske agencije i unutrašnje službe zaštite, matične knjige i civilni registar

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova

CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Šifra postupka: 
MUP.UAP.I.04
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Ibrak Fehretinspektor033 286 718inspektori.ppz@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje odobrenja za lokaciju i korištenje privremenog skladišta eksplozivnih materija.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova , član 33. (“Službene novine SFRJ”, broj: 39/89 i 36/90); Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu , član 41. (“Službene novine FBiH”, broj: 64/09);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Elaborat zaštite od požara sa zonama opasnostiPravno lice ovlašteno od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenjaNa uvid
Izvod iz katastraNadležna općinska službaKopija
Atestna i ispitna dokumentacijaDruštva ovlašteno od Federalnog ministarstva energije i rudarstva i MUP KantonaOvjerena kopija ili na uvid
Dokaz o uplati takse (taksene make)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.2 godine sa mogućnošću produženja još 2 godine
Obrazac: