ODOBRENJE ZA RAD UNUTRAŠNJE ZAŠTITARSKE SLUŽBE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za pravne, kadrovske poslove i koordinaciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.08
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Malik Kadrićviši stručni saradnik – upravno rješavanje033 286 903pkk@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na rad unutrašnje zaštitarske službe.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, član 13. (“Službene novine Federacie Bosne i Hercegovine”, broj: 78/08 i 67/13); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje rješenja za odobrenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv federalnog organa uprave i federalne upravne organizacije
Adresa
Naziv zaštitarske službe
Opis poslova zaštite ljudi i imovine – tehnička, fizička ili tehnička i fizička zaštita
Mjesto obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Odluka Vlade Federacije o određivanju federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija koji su dužni organizirati zaštitu ljudi i imovineVlada Federacije Bosne i HercegovineOvjerena kopija
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji prema kojem je formirana zaštitarska službaZaštitarska službaOriginal
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Trajno