ODOBRENJE ZA RAD UNUTRAŠNJE ZAŠTITARSKE SLUŽBE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne i kadrovske poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.08
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Stručni savjetnik za upravno rješavanje u prvom stepenu 033 286 903pravni.kadrovski.poslovi@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik – upravno rješavanje
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na rad unutrašnje zaštitarske službe.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj : 78/08 i 67/13); Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Uputstvo o sadržaju obrasca zahtjeva za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti za akt o organiziranju zaštitarske službe i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala zaštitarsku službu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 32/15)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje rješenja za odobrenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv federalnog organa uprave i federalne upravne organizacije
Adresa
Naziv zaštitarske službe
Opis poslova zaštite ljudi i imovine – tehnička, fizička ili tehnička i fizička zaštita
Mjesto obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Odluka Vlade Federacije o određivanju federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija koji su dužni organizirati zaštitu ljudi i imovineVlada Federacije Bosne i HercegovineOvjerena kopija
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji prema kojem je formirana zaštitarska službaZaštitarska službaOriginal
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Trajno
Obrazac: