ODOBRENJE ZA LOKACIJU I KORIŠTENJE ZAPALJIVIH TEČNOSTI I GASOVA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaInspektorat za zaštitu od požara, zaštitarske agencije i unutrašnje službe zaštite, matične knjige i civilni registar

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova

CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Šifra postupka: 
MUP.UAP.I.01
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Ibrak FehretInspektor033/286 718inspektori.ppz@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje odobrenja za lokaciju i korištenje zapaljivih tečnosti i gasova
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku FBiH, član 67. i 200. (“Službene novine Federacije BiH” , broj : 2/98 i 48/99); Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, član 39. (“Službeni list SR BiH”, br.39/ 89 i 36/ 90); Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, član 41. (“Službene novine FBiH”, broj: 64/09); Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa, Sve odredbe Pravilnika (“Službeni list SFRJ”, broj: 24/71 ); Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva, Sve odredbe Pravilnika (“Službeni list SFRJ”, broj : 27/71);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica/obrtnika/ime i prezime
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Elaborat zaštite od požara sa zonama opasnostiDruštva ovlaštena od Federalnog ministarstva prostornog uređenjaNa uvid
Izvod iz katastraOpćinaKopija
Atestna i ispitna dokumentacijaProizvođač, ovlaštena društva, termoenergetski inspektorNa uvid
Dokaz o uplati takse(taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Neograničeno
Obrazac: