SAGLASNOSTI ZA AKT O ORGANIZIRANJU UNUTRAŠNJE SLUŽBE ZAŠTITE I ODOBRENJA ZA RAD UNUTRAŠNJE SLUŽBE ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne i kadrovske poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.05
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Stručni savjetnik za upravno rješavanje u prvom stepenu 033 286 903pravni.kadrovski.poslovi@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik – upravno rješavanje
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Davanje saglasnosti za akt o organiziranju unutrašnje službe zaštite i odobrenja za rad unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine
Pravni osnov administrativnog postupka: 
e”, broj : 78/08 i 67/13); Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Uputstvo o sadržaju obrasca zahtjeva za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti za akt o organiziranju zaštitarske službe i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala zaštitarsku službu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 32/15)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje rješenja za odobrenje 8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Puni naziv pravnog lica
Identifikacioni broj
Adresa
Poštanski broj
Općina
Kanton
Kontakt (telefon/mobitel/fax)
Opis poslova zaštite ljudi i imovine – tehnička, fizička ili tehnička i fizička zaštita
Mjesto obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu pravnog lica u sudski registarSudOvjerena kopija
Osnivački akt unutrašnje zaštitarske službePravno liceOvjerena kopija
Certifikati za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovineFederalno ministarstvo unutrašnjih poslovaOriginal ili ovjerena kopija
Dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 5. stav (1) Pravilnika o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, zavisno o vrsti poslova zaštite koju će obavljatiPravno liceOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Trajno
Obrazac: