ODOBRENJE ZA KRETANJE NAOURUŽANJA I VOJNE OPREME

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava policije
Šifra postupka: 
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.11
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Stari grad 033-283-142pu.starigrad@mup.ks.gov.ba
Viši samostalni referent za provođenje propisa o oružjuPU Centar 033-283-212pu.centar@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Novo Sarajevo 033-283-312pu.novosarajevo@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Novi Grad 033-471-408pu.novigrad@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Ilidža 033-586-336pu.ilidza@mup.ks.gov.ba
Viši samostalni referent za provođenje propisa o oružju PU Hadžići i Trnovo 033-290-573pu.hadzici.trnovo@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Vogošća 033-580-828pu.vogosca@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Ilijaš 033-292-369pu.ilijas@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ispunjavanje uslova za kretanje naoružanja i vojne opreme.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, čl. 4. i 9., “Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 53/09; Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, čl. 15. i 28., “Službeni list Republike Bosne i Hercegovine”, broj:39/89 i 36/90; Pravilnik o načinu i postupku obrade zahtjeva za izdavanje odobrenja za kretanje naoružanja kao i obimu provjere zahtjeva, čl.4., 5., 6., 10., 11., 12. i 13., “Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 88/09.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknade
Taksa za odobrenje za prevoz oružja,municije ili eksplozivnih materija20 KM

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva, kontakt lice i broj telefona
Naziv i adresa pošiljaoca, kontakt lice i broj telefona
Naziv i adresa primaoca, kontakt lice i broj telefona
Specifikacija naoružanja (naziv, proizvođač, količina, serijski broj i način pakovanja)
Način prijevoza (drumski, željeznički, zračni, vodeni)
Podaci prijevoznom sredstvu
Ime i prezime vozača, JMB, broj lične karte ili putne isprave (u slučaju prijevoza u drumskom saobraćaju)
Polazna tačka, planirani datum i vrijeme početka prijevoza
Granični prijelaz/prijelazi ( u slučaju uvoza, izvoza ili tranzita)
Konačno odredište, planirano vrijeme dolaska
Pravac kretanja
Porijeklo naoružanja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dozvola Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (u slučaju uvoza, izvoza ili tranzitaMinistarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiHOriginal ili ovjerena kopija
Odobrenje za nabavku naoružanjaNadležan organOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor o isporuci ili narudžbenica (uslučaju kretanja naoružanja za potrebe OSBiH ili policijskih tijela u BiH)Podnosila zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava vlasnika (u slučaju kretanja u svrhu premještanja s jedne lokacije na drugu)Vlasnik naoružanja i vojne opremeOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Kanton SarajevoOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakosnki rok rješavanja 60 dana.Rok pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana.60 dana