ODOBRENJE ZA RAD AGENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE (PODNOSILAC FIZIČKO LICE)

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne i kadrovske poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.04
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Stručni savjetnik za upravno rješavanje u prvom stepenu 033 286 903pravni.kadrovski.poslovi@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik – upravno rješavanje
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
stvarivanje prava na rad agencije za zaštitu ljudi i imovine.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj : 78/08 i 67/13); Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Uputstvo o sadržaju obrasca zahtjeva za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti za akt o organiziranju zaštitarske službe i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala zaštitarsku službu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 32/15)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje rješenja za odobrenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime fizičkog lica
JMB
Adresa
Poštanski broj
Općina
Kanton
Kontakt (telefon/mobitel/fax)
Opis poslova zaštite ljudi i imovine – tehnička, fizička ili tehnička i fizička zaštita
Mjesto obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Uvjerenje o državljanstvu za osnivača agencijeMatični ured općineOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da se protiv lica ne vodi krivični postupakSudOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno da nije osuđeno za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjem nasilničkog ponašanja (tuča i sl)Ministarstvo unutrašnjih poslova prema mjestu rođenjaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava da lice nije otpušteno zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti iz organa za provođenje zakona u Bosni i HercegoviniOpćina/notarOriginal ili ovjerena kopija
Izjava da lice nije smjenjeno iz vojne službe od COMSFOR-aOpćina/notarOriginal ili ovjerena kopija
Certifikati za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovineFederalno ministarstvo unutrašnjih poslovaOriginal ili ovjerena kopija
Dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 5. stav (1) Pravilnika o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, zavisno o vrsti poslova zaštite koju će obavljatiPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Trajno