ODOBRENJA ZA POHAĐANJE OBUKE RADI STICANJA CERTIFIKATA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne i kadrovske poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.01
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Stručni savjetnik za upravno rješavanje u prvom stepenu 033 286 903pravni.kadrovski.poslovi@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik – upravno rješavanje
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje odobrenja za pohađanje obuke radi sticanja certifikata za obavljanje fizičke i tehničke zaštite i odgovornog lica.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj : 78/08 i 67/13); Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za rješenje za izdavanje odobrenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Prezime, ime jednog roditelja i ime
JMB
Općina
Kanton
a) fizička zaštita b) tehnička zaštita c) fizička i tehnička zaštita d) odgovorna osoba (zaokružiti)
Prebivalište
Adresa za dostavu pošte
Kontakt telefon
E-mail
Broj identifikacionog dokumenta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Uvjerenje o državljanstvu BiHMatični uredOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje poslova fizičke, tehničke zaštite ili poslova odgovorne osobeZavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a KS i Zavod za medicinu radaOriginal ili ovjerena kopija
Diploma o završenoj srednjoj, višoj ili visokoj spremiObrazovna ustanovaOvjerena kopija
Izjava podnosioca zahtjeva da se ne radi o osobi koju je bilo koji organ za provođenje zakona u BiH otpustio zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti ili osobi koja je smjenjena iz vojne službe od strane COMSFOR-a u skladu sa “Uputstvom stranama”Općina/notarOriginal
Uvjerenje o činjenicama iz kaznene evidencijeMinistarstvo unutrašnjih poslova po mjestu rođenja podnosioca zahtjevaOriginal
Uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut krivični postupakOpćinski sudOriginal
Uvjerenje o podacima iz prekršajne evidencijeMinistarstvo unutrašnjih poslova Kantona SarajevoOriginal
Dokaz o prijavljenom prebivalištu na području Kantona SarajevoMinistarstvo unutrašnjih poslova Kantona SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Trajno