ODOBRENJE ZA ODRŽAVANJE I ORGANIZACIJU JAVNIH MANIFESTACIJA NA VIŠE OPĆINA KANTONA SARAJEVO

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava policije
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.10
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Odobrenje za održavanje javnih manifestacija
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 162. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o unutrašnjim poslovima, član 17. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00 – prečišćeni tekst 15/02, 18/02 i 28/02 ); Zakon o javnom okupljanju, Čl. 10., 11., 16., 29. i 33. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj : 32/09); Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa, Član 39. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj : 14/97 );

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Program i ciljevi mirnog okupljanja ili javne priredbe
Mjesto održavanja mirnog okupljanja ili javne priredbe
Datum održavanja mirnog okupljanja ili javne priredbe
Vrijeme održavanja i trajanja mirnog okupljanja ili javne priredbe
Naziv organizatora
Sjedište organizatora
Lični podaci odgovornog lica, odnosno zastupnika ako je organizator više pravnih lica ili grupa građana, ime i prezime i JMBG ako je organizator fizičko lice
Lični podaci voditelja mirnog okupljanja ili javne priredbe
Spisak redara sa njihovim ličnim podacima
Podaci o mjerama koje organizator preduzima za održavanje reda i mira
Procjena broja učesnika
Drugi podaci od interesa za sigurno i nesmetano održavanje mirnog okupljanja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Ukoliko se radi o pravnom licu dokaz o pravnoj legitimnosti sa važečim ID brojemNadležan organOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o angažovanju medicinske pomoćiZavod za hitnu medicinsku pomoćOriginal ili ovjerena kopijao
Potvrda o angažovanju vatrogasne službeProfesionalna vatrogasna brigadaOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o privremenoj naizmjeničnoj ili privremenoj potpunoj obustavi saobraćaja, ukoliko se radi o skupu u pokretu ili ukoliko će javni skup obuhvatati određenu površinu putaMinistarstvo saobraćaja Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnost drugog pravnog lica koje ima pravo raspolaganja površinom na kojoj se namjerava održati javni skupNadležno pravno lice ili organOriginal ili ovjerena kopija
Odobrenje nadležnog općinskog organa za korištenje javne površine na kojoj se namjerava održati javni skupNadležni općinski organOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Zahtjev se podnosi 5 dana, najkasnije 48 sati prije održavanProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) 48 sati