Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.02

Predmet: Ostvarivanje prava na izuzetnu novčanu pomoć


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca


____________________________________________________________________________________________
Adresa – prebivalište


____________________________________________________________________________________________
Bračni status


____________________________________________________________________________________________
Opis stanja socijalne potrebe


____________________________________________________________________________________________
Telefon

Ostvarivanje prava na izuzetnu novčanu pomoć

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(nadležan je matični ured općine mjesta rodjenja podnosioca zahtjeva)
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Uvjerenje o kretanju za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Dokazi o primanjima za sve članove domaćinstvaPoslodavac/Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal(dokaz o primanjima – potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda službe za zapošljavanje, potvrda PIO, potvrda škole/fakulteta)
Uvjerenje da li su članovi domaćinstva korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOriginal(nadležna je općina prebivališta članova domaćinstva)
Uvjerenje porezne uprave za sve punoljetne članove domaćinstvaPorezna uprava nadležne općineOvjerena kopija(prema mjestu prebivališta / boravišta podnosioca zahtjeva)
Uvjerenje o posjedovanju motornog vozilaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Primjerak tekućeg računaBankaKopija
Uvjerenje za ostvarivanje prava na ličnu/porodičnu invalidninu i ortopedski dodatak po osnovu statusa-civilne žrtve rataNadležna općinaOriginal(nadležna je služba općine za obavljanje poslova iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom)

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi do trenutka isp