UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.02
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Ljubica Livaja-Mitrović i Mušan VatrićŠef Odjeljenja za poljoprivredu 033 562 141 i 033 562 282ljubica.livaja@mp.ks.ba
Mušan VatrićStručni savjetnik za biljnu proizvodnju i poljoprivredno zemljište033 562 141 i 033 562 282musan.vatric@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je utvrđivanje uslova za upis u Registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala radi obavljanja djelatnosti
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, član 1. (“Službene novine FBiH” broj: 55/01); / Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala., član 39., 40., 41., 42., 43. i 44. (“Službene novine FBiH” broj:5/03); Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati skladišta i druge prostorije za smještaj bilja i preduzeća koje se bave poslovima dezinfekcije i dezinsekcije bilja i deratizacije, član 1. i dr. (“Službeni list SFRJ” broj: 33/91);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registarRegistar Općinskog sudaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu zemljišta ili pravu korištenjaZemljišnoknjižni ured Općinskog suda ili ugovor stranakaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da raspolaže radnim prostorom i opremom za provođenje odgovarajućeg postupkaUgovor o korištenju prostora /sudOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta o stepenu i vrsti stručne spremeObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.
Obrazac: