ODOBRENJE ZA RAD OGRANKA APOTEKE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.OPP.07
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Alen Katovićstručni saradnik za pravne poslove033/562-151alen.katovic@mz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrditi ispunjenost uvjeta u pogledu prostora, kadra i farmaceutske opreme, kako bi se moglo izdati odobrenje za rad ogranka apoteke
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 57. i 58. (“Službene novine FBiH”, br. 46/10 i 75/13); Zakon o apotekarskoj djelatnosti, član 15. stav 1. (“Službene novine FBiH”, br. 40/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, br. 2/98 i 48/99); Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije , član 46. (“Službene novine FBiH”, br. 44/12, 23/13 i 27/14);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Kantonalna administrativna taksa za rješenje kojim se odobrava rad55 KMVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63 UniCredit Bank
Administrativna taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Troškovi komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za rad ogranka apoteke100 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosaVr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63 UniCredit Bank

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime odgovorne osobe za rad ogranka-magistar farmacije
Adresa stanovanja odgovorne osobe
Kontakt telefon
Naziv pod kojim će poslovati ogranak apoteke zdravstvene ustanove
Adresa sjedišta ogranka/apoteke, Adresa sjedišta apoteke u privatnoj praksi
Djelatnost
Radno vrijeme

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o upisu apoteke zdravstvene ustanove u sudski registar nadležnog općinskog suda u FBiHNadležni sudOvjerena kopija(Ako ogranak otvara ustanova iz drugog kantona)
Rješenje kantonalnog ministarstva zdravstva koje je odobrilo rad apoteke zdravstvene ustanoveNadležno kantonalno ministarstvo zdravstvaOvjerena kopija(Ako ogranak otvara ustanova iz drugog kantona)
Saglasnost kantonalnog ministarstva na lokaciju ogranka apoteke zdravstvene ustanoveMinistarstvo zdravstva Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Odluku/Ugovor o osnivanju ogranka u sastavu apoteke zdravstvene ustanove sa odlukom o imenovanju odgovorne osobe u ogrankuNotarOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta prostora za obavljanje apotekarske djelatnosti, uključujući i dokaz o vlasništvu odnosno zakupu navedenog prostoraNadležni sud, notar, advokatOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o ispunjavanju sanitarno-higijenskih uslovaKantonalna uprava za inspekcijske posloveOriginal ili ovjerena kopija
Atest o ispravnosti elektroinstalacija u prostoruOvlaštena firmaOriginal ili ovjerena kopija
Odobrenje o namjeni prostora u kojem se obavlja apotekarska djelatnostNadležna općinaOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o pretvaranju stambenog prostora u poslovni prostor, ukoliko se apotekarska djelatnost obavlja u navedenom prostoruNadležna općinaOriginal ili ovjerena kopija
Spisak opreme sa urednim atestima proizvođača i dokazom o redovnom servisiranju opreme, što uključuje i dokaz o porijeklu opremePodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju stručne literature iz člana 35. Pravilnika, kao i dokaz o posjedovanju knjiga evidencije iz člana 38. PravilnikaPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Spisak stručnog kadra sa urednom ličnom dokumentacijom uposlenika koji će biti u stalnom radnom odnosuPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja farmaceutskim otpadom u skladu sa važećim standardimaPodnosilac zahtjeva i ovlaštena firmaOriginal ili ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje farmaceutske komoreNadležna komoraOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o uplati kantonalne administrativne takseBanka/poštaOriginal
Dokaz o uplati naknade za rad stručne komisijeBanka/poštaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 danaTrajno
Obrazac: