ODOBRENJE ZA PROLAZ I ZAUSTAVLJANJE VOZILA NA MOTORNI POGON ULICAMA SA ZABRANOM SAOBRAĆAJA U OBA SMJERA

Ministarstvo saobraćajaSektor za saobraćaj u mirovanju
Šifra postupka: 
MS.SSM.05
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Brkić Hatidžaviši referent za operativno-tehničke poslove 033/564-460hatidza.brkic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Da se podnosiocu zahtjeva omogući kretanje vozilom ulicom zabranjenom za saobraćaj ili se zaustaviti na mjestu gdje je to zabranjeno
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 121. i 200. (“Službene novine FBiH”, broj:2/98 i 48/99 Odluka o sigurnosti i organizacija prometa, član 29. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:14/97);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za podnošenje zahtjeva2 KMVr.prih.: 722429; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 140 10 01Taksena markica
Kantonalna naknada za pogodnost kretanja vozila ulicama zabranjenim za saobraćajNaknada za godišnje odobrenje: a) za putničko vozilo: 150 KM; b) teretno vozilo do 3.5 t: 250 KM; c) teretno vozilo preko 3.5 t: 350 KM; Naknada za odobrenje u definisanim terminima (71 zahtjev): a) za putničko vozilo: 20 KM; b) teretno vozilo do 3.5 t: 35 KM; c) teretno vozilo preko 3.5 t: 50 KM338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime / Puni naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Saobraćajna dozvolaMUP KopijaTraženi dokument podnositi kada je podnosilac zahtjeva privredno lice.
Lična kartaMUP Na uvidTraženi dokument podnositi u slučaju kada je podlosilac zahtjeva-privredno lice.
Rješenje o registraciji preduzeća (ako je podnosilac zahtjeva pravno lice)Općinski sudKopijaTraženi dokument podnositi u slučaju kada je podnosilac zahtjeva-privredno lice.
Rješenje o registraciji obrtničke djelatnosti (ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice i posjeduje obrtničku djelatnost)Nadležna općinska službaKopijaPodnositi traženi dokument ukoliko su podnosioci zahtjeva lica sa invaliditetom.
Rješenje o stepenu invalidnosti (ako je podnosilac zahtjeva invalidno lice)Komisija o procjeni invalidnostiKopijaZa građane – podnositi ZK izvadak. Ukoliko se koristi garaža u vlasništu lica koje je podnosilac zahtjeva, umjesto zemljišnoknjižnog izvatka podnositi ugovor o zakupu
Dokaz o uplati naknadePošta / bankaOriginal
Prijava prebivalištaCIPS/poštaKopija
Zemljišno-knjižni izvadakZemljišnoknjižni uredKopija
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaZakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.do 1 godine
Obrazac: