PRISTUP INFORMACIJAMA

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.OPP.10
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoni
Sekretar ministarstva033/562-151
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Pristup informacijama koje su pod kontrolom javnog organa – Ministarstva, u skladu sa javnim interesom, radi ostvarivanja i zaštite drugih prava podnosilaca zahtjeva.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine , član 11. i 14. (“Službene novine FBiH”, br. 32/01 i 48/11); Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, tačka 2. i 3. (“Službene novine FBiH”, broj: : 57/01, 48/11); Vodić za pristup informacijama u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, tačka VII (broj: 10-49-19364/15 od 02.07.2015. godine);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove umnožavanja0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi prvih 10 besplatnih stranica. Ukoliko je riječ o informaciji koja je dostupna u elektronskom obliku (5 KM po disketi ili disku)Vrsta prihoda-722121; Budžet Kantona Sarajevo102-050-00001066-98 Union Banka

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva / Naziv pravnog lica
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi/sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličinekoja prelazi deset prvih besplatnih stranicaPošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
8 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 15 dana.Trajno
Obrazac: