Ministarstvo zdravstva
Šifra obrasca:
MZ.OPP.10

Predmet: PRISTUP INFORMACIJAMA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca zahtjeva / Naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Adresa podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Dovoljno podataka o prirodi/sadržaju informacije


____________________________________________________________________________________________
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

PRISTUP INFORMACIJAMA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličinekoja prelazi deset prvih besplatnih stranicaPošta/bankaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za troškove umnožavanja0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi prvih 10 besplatnih stranica. Ukoliko je riječ o informaciji koja je dostupna u elektronskom obliku (5 KM po disketi ili disku)102-050-00001066-98 Union BankaVrsta prihoda-722121; Budžet Kantona Sarajevo

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
8 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 15 dana.Trajno