SAGLASNOST NA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA I DRUGIH INSTALACIJA

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy and Infrastructure

 

Šifra postupka: 
KJKPVIK.TS.OVKMP.03
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kadić Amelarukovodioc Tehničke službe Vodovoda/rukovodioc Tehničke službe Kanalizacije033/237-655 i 033/203-059amelak@viksa.ba
azram@viksa.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Definisanje tehničkih uslova za izgradnju saobraćajnice ili drugih instalacija u odnosu na javnu vodovodnu/kanalizacionu mrežu.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BIH, član 41. i 42. (“Službene novine FBIH”, broj: 2/06); Zakon o vodama, član 109.-112., 114. 139. (“Službene novine FBIH”, broj: 70/06); Zakon o cestama Federacije BIH, član 7. i 28. (“Službene novine FBIH”, broj: 12/10); Zakon o zaštiti okoliša, član 68. (“Službene novine FBIH”, broj: 33/03); Zakon o građevinskom zemljištu, član 65. (“Službene novine FBIH”, broj: 67/05); Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javnih kanalizacija, svi članovi, (“Službene novine FBIH”, broj: 4/12); Pravilnik o načinu utvrđivanju uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitinih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva, član 10. (“Službene novine FBIH”, broj: 88/12); Zakon o prostornom uređenju, član 54., 57., 58., 60., 89. i 90. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 7/05); Zakon o komunalnim djelatnostima, član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/04, 21/05, 36/14 i 40/15); Zakon o vodama, član 2., 26.-28., 34., 35., 37., 39. i 40. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/10); Zakon o proglašenju spomenika prirode “Vrelo Bosne”, član 10.-13. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 16/06); Uredba o opštim uslovima za snadbjevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, svi članovi, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/13); Odluka o zaštiti planinskih izvora vode za piće Sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, svi članovi, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/97); Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće i Sarajevskom polju, svi članovi, (“Službene novine Grada Sarajevo”, broj: 2/87).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za saglasnost za trasu i izgradnju saobraćajnica i drugih instalacija58,50 KMPrim. KJKP”Vodovod i Kanalizacija”, tehnička služba VodovodaUnicredit Bank: 338-900-22082747-53, Raiffeisen Bank: 161-000-00638500-67,Intesa San Paolo Bank: 154-921-20061390-57
Naknada za saglasnost za trasu i izgradnju saobraćajnica i drugih instalacija58,50 KMPrim. KJKP” Vodovod i Kanalizacija”, tehnička služba KanalizacijeUnicredit Bank: 338-900-22082747-53, Raiffeisen Bank: 161-000-00638500-67,Intesa San Paolo Bank: 154-921-20061390-57

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv podnosioca
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Pravosnažna urbanistička saglasnost sa lokacijom objekta (važeća)Kanton, grad ili općinaKopija
Kopija katastarkog planaOpćinaKopija
Izvod iz digitalnog plana komunalnih uređaja sa ucrtanim objektom ovjerenim od strane nadležne općinske službeZavod za izgradnju KSOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
10 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 10 dana12 mjeseci