POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SA STEČENOM SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.OPP.04
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Ediba Musićviši referent za pravne poslove033/562-151ediba.music@mz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Sticanje prava na samostalan rad zdravstvenog radnika sa stečenom srednjom stručnom spremom.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 145. (“Službene novine FBiH” br. 46/10 i 75/13); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” br. 2/98 i 48/99); Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika, član 15. (“Službene novine FBiH” br. 6/11, 10/11, 41/11, 81/12 i 58/15);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada ispitnoj komisiji20 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosa.Vr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo; poziv na br. 107861404338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja (ulica, broj i mjesto)
Kontakt telefon
Naziv ustanove u kojoj je kandidat obavio pripravnički staž
Naziv stručnog zvanja
Period u kojem je obavljen pripravnički staž
Datum rođenja
Ime oca

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Diploma/SvjedočanstvoSrednja škola zdravstvenog usmjerenjaOvjerena kopija
Pripravnička knjižica (popunjena i ovjerena)Zdravstvena ustanovaOriginal
Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen stažZdravstvena ustanovaOriginal
Vjenčani list za kandidatkinje kojima je diploma izdata pod djevojačkim prezimenomMatični uredOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj naknadiPošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje predmeta 15 dana u uobičajeno složenim predmetima. Rok za rješavanje naročito složenih predmeta 30 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 danaTrajno
Obrazac: