VERIFIKACIJA UVJETA RADA AUTOŠKOLA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za saobraćaj i edukaciju

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SSE.04
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Azra Ivazovićpomoćnik ministra033/770-195azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za rad autoškola, te davanje odobrenja za rad autoškole.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 177., “Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13; Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila, član 19., “Službeni glasnik BiH”, broj: 46/12; Pravilnik o način i uvjetima provodjenja poslova osposobljavanja i organiziranja ispita za vozača motornih vozila, član 44., “Službene novine Kantona Sarajevo”,broj: 50/15.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za utvrđivanje uvjeta rada autoškole1.400 KM (registracija poslova osposobljavanja iz poznavanja saobraćajnih propisa) / 2.100 KM (osposobljavanje upravljanja m/v) / 3.500 KM (osposobljavanje iz poznavanja saobraćajnih propisa i upravljanja m/v A i B kategorije i odg. Podkategorija) / 70 KM (za svaku narednu kategoriju/podkategoriju)Vr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo; budž.org. 21010013380002210019263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv autoškole
Adresa autoškole
Kontakt telefon autoškole
Podaci o zaposlenicima u autoškoli
Podaci o motornim vozilima
Djelatnost koju će autoškola obavljati – vrsta osposobljavanja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registar ili izvod iz sudskog registra (za privredna društva) ili Odobrenje za obavljanje samostalne djelatnosti (za obrtnike)Sud/općinaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poreskoj registraciji (za privredna društva) ili obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnostiPoreska uprava/Federalni zavod za statistikuKopija uz predočenje originala na uvid
Dokaz o posjedovanju prostora koji je namijenjen za obavljanje poslovne djelatnosti sa upotrebnom dozvolomZK ured i općinaKopija uz predočenje originala na uvid
Potvrda o registraciji i potvrda o vlasništvu za vozila za osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilomMUP Kopija uz predočenje originala na uvid
Atest za ugrađene duple komande za vozila za osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilomOrganizacije koje obavljaju poslove iz oblasti certificiranjaKopija uz predočenje originala na uvid
Obrazac JS3100 Prijava/Promjena/Odjava osiguranja za zaposlenikePoreska upravaKopija uz predočenje originala na uvid
Ugovor o radu radnikaAutoškolaKopija uz predočenje originala na uvid
Dokaz o vlasništvu poligona za obavljanje početnog dijela osposobljavanja za upravljanje motornim vozilom ili odluku nadležnog organa za korištenje određenog dijela ceste sa smanjenom frekvencijom saobraćaja u ove namjeneOpćinaKopija uz predočenje originala na uvid
Dokaz o plaćenim taksama i naknadamaPošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Trajno
Obrazac: