PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U NEPOLJOPRIVREDNE SVRHE

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.03
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Rusmir Muhićstručni savjetnik za ratarstvo033 562 233rusmir.muhic@mp.ks.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Stvaranje preduslova za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o poljoprivrednom zemljištvu, članovi 47., 50. i 51. (“Službene novine FBiH” broj: 52/09); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj:2/98 i 48/99); Odluka o obračunu katastarskog prihoda, član 1. (“Službeni list Republike BiH” broj:37/94); Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera, član 13. tačka 10. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:6/06, 18/07 i 18/08);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMVr.prih.: 722422; prima. Budžet KS; budž.org. 1801001Taksena markica ili uplatom na rč: 338-000 22100192-63
Taksa za izdavanje rješenja8 KMVr.prih.: 722422; prima. Budžet KS; budž.org. 1801001Taksena markica ili uplatom na rč: 338-000 22100192-63
Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrheVisina naknade za privremenu promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta plaća se godišnje i ne može biti manja od 5 % tržišne vrijednosti tog zemljišta na dan podnošenja zahtjeva. Visina naknade za trajnu promjenu plaća se jednokratno i ne može biti manja od 20% tržišne vrijednosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na dan podnošenja zahtjeva, a za individualnu stambenu izgradnju 5 % od tržišne vrijednosti. Visina naknade za trajnu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta ne može biti manja od stostrukog katastarskog prihoda utvrđenog za to zemljište. Visina naknade za privremenu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta ne može biti manja od desetostrukog katastarskog prihoda utvrđenog za to zemljišteVr.prih.: 722422; prima. Budžet KS; budž.org. 1801001338-00022100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa sjedišta ili prebivališta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Izvod iz prostornog plana za područje gdje se nalazi zemljišteOpćina ili Zavod za planiranjeOriginal ili ovjerena kopijaUkoliko se postupak provodi po službenoj dužnosti na zahtjev organa nadležnog za prostorno uredjenje- dokument pribavljati po službenoj dužnosti
Kopija katastarskog plana za čestice koje čine građevinsku parceluNadležna općinska služba-katastarOriginal ili ovjerena kopijaUkoliko se postupak provodi po službenoj dužnosti na zahtjev organa nadležnog za prostorno uredjenje- dokument pribavljati po službenoj dužnosti
Zemljišno-knjižni izvadakZemljišnoknjižni ured Općinskog sudaOriginal ili ovjerena kopijaUkoliko se postupak provodi po službenoj dužnosti na zahtjev organa nadležnog za prostorno uredjenje- dokument pribavljati po službenoj dužnosti
Posjedovni listNadležna općinska služba-katastarOriginal ili ovjerena kopijaUkoliko se postupak provodi po službenoj dužnosti na zahtjev organa nadležnog za prostorno uredjenje- dokument pribavljati po službenoj dužnosti
Zapisnik poljoprivrednog inspektora o postojećem stanju u pogledu načina korištenja poljoprivrednog zemljištaPoljoprivredna inspekcijaOriginalUkoliko se postupak podnosi na zahtjev fizičkih ili pravnih lica-dokument pribavljati po službenoj dužnosti.
Dokaz o uplati naknadeBanka ili poštaOriginal ili ovjerena kopija
Projekt rekultivacije ako se promjena namjene vrši na određeno vrijemeOvlaštena institucijaOriginal
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.
Obrazac: