ODOBRENJE ZA RAD APOTEKE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.OPP.01
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Alen Katovićstručni saradnik za pravne poslove033/562-151alen.katovic@mz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta u pogledu prostora, kadra i farmaceutske opreme, kako bi se moglo izdati odobrenje za rad apoteke zdravstvene ustanove.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 57. (“Službene novine FBiH”, br. 46/10 i 75/13); Zakon o apotekarskoj djelatnosti, član 12. (“Službene novine FBiH”, br. 40/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, br. 2/98 i 48/99); Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije , član 41. (“Službene novine FBiH”, br. 44/12, 23/13 i 27/14);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Kantonalna administrativna taksa za rješenje kojim se odobrava rad55 KMVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63 UniCredit Bank
Administrativna taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Troškovi komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za rad apoteke zdravstvene ustanove100 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosaVr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63 UniCredit Bank

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv pod kojim će poslovati apoteka zdravstvena ustanova
Adresa sjedišta ustanove
Ime i prezime direktora ustanove
Radno vrijeme ustanove

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Saglasnost kantonalnog ministarstva na lokaciju apoteke zdravstvene ustanoveMinistarstvo zdravstva Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Odluku/Ugovor o osnivanju apoteke zdravstvene ustanoveNotarOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta prostora za obavljanje apotekarske djelatnosti, uključujući i dokaz o vlasništvu odnosno zakupu navedenog prostoraNadležni sud, Notar, AdvokatOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o ispunjavanju sanitarno-higijenskih uslovaKantonalna uprava za inspekcijske posloveOriginal ili ovjerena kopija
Atest o ispravnosti elektroinstalacija u prostoruOvlaštena firmaOriginal ili ovjerena kopija
Odobrenje o namjeni prostora u kojem se obavlja apotekarska djelatnostNadležna općinaOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o pretvaranju stambenog prostora u poslovni prostor, ukoliko se apotekarska djelatnost obavlja u navedenom prostoruNadležna općinaOriginal ili ovjerena kopija
Spisak opreme sa urednim atestima proizvođača i dokazom o redovnom servisiranju opreme, što uključuje i dokaz o porijeklu opremePodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor sa kontrolnim laboratorijem proizvođača lijekova ukoliko apoteka nema vlastiti laboratorij za kontrolu kvaliteta galenskih lijekovaPodnosilac zahtjeva i ovlašteni laboratorijOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju stručne literaturePodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Spisak stručnog kadra sa urednom ličnom dokumentacijom uposlenika koji će biti u stalnom radnom odnosuPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija ili kopija
Dokaz da direktor apoteke zdravstvene ustanove ispunjava uvjete utvrđene Zakonom i PravilnikomFakulteti i druge ovlaštene institucijeOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja farmaceutskim otpadom u skladu sa važećim standardimaPodnosilac zahtjeva i ovlaštena firmaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijentaAgencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiHOriginal ili ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje nadležne farmaceutske komoreNadležna komoraOriginal ili ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje zavoda za javno zdravstvo kantona, samo u slučaju osnivanja apoteke kao javno-zdravstvene ustanoveZavoda za javno zdravstvo Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o uplati takse za upis u registarBanka, poštaOriginal
Dokaz o uplati naknade za rad stručne komisijeBanka, poštaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Trajno
Obrazac: