POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za saobraćaj i edukaciju

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SSE.02
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Azra Ivazovićpomoćnik ministra033/770-195azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Organizovanje ispita za kandidate za vozača motornih vozila radi dobijanja vozačke dozvole.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 179., “Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13; Pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila, član 2. i 5., “Službeni glasnik BiH”, broj: 46/12; Pravilnk o osposobljavanju za vozača motornih vozila, član 2., “Službeni glasnik BiH”, broj: 46/12; Pravilnik o načinu i uvjetima provođenja poslova osposobljavanja organiziranja ispita za vozača motornih vozila, član 21., “Službene novine Kantona Sarajevo”,broj: 50/15.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za polaganje ispita iz: poznavanja propisa iz sigurnosti saobraćaja na putevima/upravljanja motonim vozilom za kategoriju/podkategoriju A, A1, i B1; BE, C i C1; D i D1; CE, C1E, DE i D1EIspit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima 50 KM; Ispit iz poznavanja pružanja prve pomoći 25 KM; Ispit iz upravljanja motornim vozilom: a) A, A1, B i B1 kategorija/potkategorija 60 KM; b) BE, C, C1 kategorija/potkategorija 70 KM; c) D, D1 kategorija/potkategorija 80 KM; d) CE, C1E, DE, D1E kategorija/potkategorija 90 KM; e) komisijski ispit za A1 i B1 potkategoriju, te A i B kategoriju se uvećava za 10 KM u odnosu na cijenu iz tačke a) ovog člana, a za ostale potkategorije/kategorije cijena se uvećava za 15 KM u odnosu na cijene iz tačaka b), c) i d) ovog člana.Kandidat za vozača motornih vozila koji iz trećeg pokušaja ne položi ispit iz propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima ili ispit iz poznavanja pružanja prve pomoći, svaki naredni izlazak na ispit snosni troškove u iznosu od Ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima 50 KM. Ispit iz poznavanja pružanja prve pomoći 25 KM.Vr.prih.: 722631; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 210100338 000 2210 019263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
JMB, dan i mjesto rođenja
Državljanstvo
Adresa
Broj telefona
Naziv autoškole
Broj izlazaka na ispit
Kategorija za koju polaže ispit
Da li posjeduje vozačku dozvolu
Izrečena mjera zabrane izdavanja, oduzimanja vozačke dozvole
Zanimanje

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilomNadležna zdravstvena ustanovaKopija uz predočenje originala na uvid
Potvrda o završenom osposobljavanju iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevimaAutoškolaOriginal
Potvrda o završenom osposobljavanju iz pružanja prve pomoćiCrveni križOriginal
Uvjerenje o položenom ispitu iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima/pružanja prve pomoćiMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOriginal
Vozačka dozvola ukoliko kandidat ima već položenu neku od kategorijaMUPOvjerena kopija
Prijava boravkaCIPSOriginal ili ovjerena kopija ili kopija
Lična kartaMUPKopija ili na uvid
Potvrda o završenom osposobljavanju iz upravljanja m/vAutoškolaOriginal
Dokaz o plaćenim troškovimaPošta/bankaOriginal
Za strance rješenje o odobrenom boravkuSlužba za poslove sa strancimaKopija uz predočenje originala na uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
7 danaObrazac zahtjeva se preuzima prilikom prijave za ispit.Uvjerenje o položenom ispitu iz poznavanja propisa iz sigurn
Obrazac: