OBEZBJEĐENJE JAVNIH SKUPOVA

InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštiteSektor za zaštitu od požara i vatrogastvo
Šifra postupka: 
KUCZ.SZPV.01
Djelatnosti: 
Inspekcijski poslovi i civilna zaštita

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Melisa Kapidžić viši referent za administrativno-tehničke poslove 033/666-602melisa.kapidzic@kucz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha je da se osigura bezbijednost ljudi imovine
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, član 46. tačka 3., “Službene novine FBiH”, broj: 64/09; Zakon o javnom okupljanju, član 19. stav ( 3 ), “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 32/09 i 11/11;Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele, član 6. tačka j), “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/08, 23/09, 16/11, 34/12 i 9/13.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za provodjenje mjera zaštite od požaraObračunava se prema Cjenovniku Kantonalne uprave civine zaštite Kantona SarajevoVr.prih.: 722429; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo; budž.org. 29010013380002210019260

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Opis mirnog okupljanja
Mjesto održavanja mirnog okupljanja
Vrijeme održavanja mirnog okupljanja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 5 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.Trajno
Obrazac: