IZDAVANJE LICENCE „C“ ZA PRIJEVOZ STVARI ZA FIZIČKA LICA

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.06
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Jasminka Strikstručni savjetnici za javni prevoz 033 562 248jasminka.strik@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje potrebnih uslova za prijevoznike koji obavljaju javni prevoz, a u skladu sa Evropskim direktivama.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”,broj: 2/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH, član 13. (“Službene novine FBiH”, broj: 28/06,16/07 i 2/10); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu , član 10. (“Službene novine FBiH”, broj: 65/06,18/08 i 56/10);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje licence A,B,C,D za prijevoznika u javnom prijevozu50 KMVr.prih.: 722 121; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63
Taksa za obrazac licence vozila( zahtjev i rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Taksa za tehničko-ekploatacione uslove(zahtjev+rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Taksa za iskaznicu vozača(zahtjev+rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ulica
Općina
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Uvjerenje općinskog organa da se vodi u registru odobrenja za obavljanje autoprijevozničke djelatnostiNadležni općinski organOvjerena kopija(Ugovor o namjenski vezanom depozitu u banci na 5 godina, ili izvod iz zemljišne knjige o vlasništvu nekretnina, originalna potvrda banke ili druge finansijske institucije o izdatoj garanciji)
Rješenje o registracijiNadležni općinski organOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Saobraćajna dozvola, ugovor o lizingu za vozila kupljena na lizing, potvrda o ispravnosti i opremljenosti vozila koju izdaje tehnička stanice ili rješenje o ispunjavanju tehničko eksplatacionih uslova)MUP/banka/ovlaštena tehnička stanicaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o raspolaganju kapitalom u iznosu od 100 KM po toni nosivosti vozilaBanka/ sud/ zemljišnoknjižni uredOvjerena kopija
ID broj i uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama javnih prihoda ili da nije evidentiran kao porezni obveznik, ne starije od 3 mjesecaPoreska upravaOvjerena kopija
Svjedočanstvo o završenom stepenu stručne školske spreme vozačaObrazovna ustanovaKopija
Dokaz o uplati takseBanka/poštaOriginal
Prijavni obrazac vozača na PIO/MIOPorezna upravaKopija
Vozačka dozvola za vozačaMUPOvjerena kopija
Fotografija za vozačaPodnosilac zahtjevaOriginal
Posljednji račun za telefonOvlašteni operaterOriginal
Uvjerenje Općnskog suda za prekršaje da prijevoznik u posjednjoj godini dana nije više od jednom kažnjen za prekršaje iz Zakona na osnovu kojeg mu je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavlanja djelatnostiOpćinski sud u SarajevuOriginal
Prijava prebivalištaCIPSOriginal
Rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za voziloMinistarstvo saobraćajaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
3 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.5 godina
Obrazac: