PRISTUP INFORMACIJAMA

Ministarstvo za boračka pitanja
Šifra postupka: 
MBP.KM.01
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Belma Adilovićsekretar ministarstva033 562 011 belma.adilovic@mbp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Omogućavanje svakom fizičkom i pravnom licu pravo na pristup informaciji koja je pod kontrolom javnog organa. Time se podstiče veća transparentnost i odgovornost javnih organa.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o slobodi pristupa informacijama, član 11. i 14., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/01 i 48/11; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98; Uputstvo za provodjenje zakona o slobodi prisupa informacijama u FBiH, tačka 2. i 3., “Službene novine FBiH”, broj: 57/01, Vodič za pristup informacijama, tačka VII, broj : 06-05-11428-2/02, februar 2002. godine.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove umnožavanja0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po jednom kompakt disku za elektronsku dokumentacijuVr.prih.: 72631; prima. Budzet Kantona Sarajevo; budž.org. 13010001228 000 221 00192 263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca/naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi/sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.BankaOriginal

Ostale informacije

RokVaženje
Zakonski rok je 15 dana.Trajno
Obrazac: