Ministarstvo za boračka pitanja
Šifra obrasca:
MBP.KM.01

Predmet: PRISTUP INFORMACIJAMA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca/naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Dovoljno podataka o prirodi/sadržaju informacije


____________________________________________________________________________________________
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

PRISTUP INFORMACIJAMA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.BankaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za troškove umnožavanja0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po jednom kompakt disku za elektronsku dokumentaciju228 000 221 00192 263Vr.prih.: 72631; prima. Budzet Kantona Sarajevo; budž.org. 13010001

Ostale informacije

RokVaženje
Zakonski rok je 15 dana.Trajno