INSTITUCIONALNA AKREDITACIJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I AKREDITECIJA STUDENTSKIH POGRAMA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SVON.04
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Sifet Kukuruzpomoćnik ministra 033 562 138sifet.kukuruz@mon.ks.gov.ba
Adisa Hota- Peljtostručni saradnik za visoko obrazovanje i nauku 033 562 186adisa.hota@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Formalna potvrda o ispunjenosti kriterija- standarda kvaliteta u visokom obrazovanju.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Kanton Sarajevo”, broj: 2/98,48/99; Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BIH, član 49., “Službeni Glasnik BiH”, broj: 59/07, 59/09; Zakon o visokom obrazovanju, član 24., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/10, 15/13, 42/13; Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/13.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada provođenja postupka akreditacije20.000.00KM – univerzitet, 15.000KM -visoka škola, 10.000KM- studijski program , 13.000KM -integrisani studijski programVr.prih.: 722631; prima. JRT Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001338 000 221 001 9263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podnosilac zahtjeva
Naziv visokoškolske ustanove
Sjedište
Kontakt telefon
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
Adresa prebivališta
Broj telefona

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta osobe ovlaštene za zastupanjeMUP Na uvid
Odluka Senata o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanjeSenat visokoškolske ustanoveOriginal
Evaluacijski izvještajVisokoškolska ustanovaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.5 godina
Obrazac: