ODOBRENJE ZA RAD SPECIJALIZIRANE TRGOVINE ZA PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA NA MALO

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.OPP.03
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Ediba Musićviši referent za pravne poslove 033/562-151ediba.music@mz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje ispunjenost propisanih uvjeta u pogledu prostora, opreme i kadra za izdavanje odobrenja za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskih sredstava na malo i izdavanje rjesenja kojim se odobrava rad
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o apotekarskoj djelatnosti, član 24. stav 4. (“Službene novine FBiH” broj: 40/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, br. 2/98 i 48/99); Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo , član 17. (“Službene novine FBiH” broj: 41/12);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Kantonalna administrativna taksa za rješenje kojim se odobrava rad35 KMVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63 UniCredit Bank
Administrativna taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Troškovi komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo100 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosaVr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63 UniCredit Bank

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Naziv pod kojim će poslovati specijalizirana trgovina za promet specijalizirane trgovine na malo
Adresa sjedišta specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo
Ime i prezime odgovorne osobe za rad
Radno vrijeme specijalizirane trgovine za promet medicinskih sredstava na malo

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o registraciji pravnog lica – za podnosioce zahtjeva pravna licaNadležni sudOvjerena kopija
Identifikacioni dokument – za podnosioce zahtjeva fizička licaCIPSOvjerena kopija
Specifikacija obima i vrste prometa medicinskog sredstvaPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta prostora – dokaz o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostoraNadležni sud ili notarOvjerena kopija
Specifikacija opreme sa dokazom o porijeklu iste – racuni, darovnica ili ugovorPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o upisu medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstvaAgencija za lijekove i medicinska sredstvaOvjerena kopija
Dokaz o posjedovanju stručne literature i propisa koji regulišu promet medicinskih sredstava na maloPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o provedenoj obuci zaposlenih lica o prometu medicinskih sredstavaProizvođač medicinskih sredstava/nadležna institucija za obukuOvjerena kopija
Spisak stručnog kadra sa urednom ličnom dokumentacijom uposlenika koji će biti u stalnom radnom odnosuPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o uplati takse za upis u RegistarBanka ili poštaOriginal
Dokaz o uplati naknade za rad stručne komisijeBanka ili poštaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Trajno
Obrazac: