Ministarstvo zdravstva
Šifra obrasca:
MZ.OPP.03

Predmet: ODOBRENJE ZA RAD SPECIJALIZIRANE TRGOVINE ZA PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA NA MALO


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Naziv pod kojim će poslovati specijalizirana trgovina za promet specijalizirane trgovine na malo


____________________________________________________________________________________________
Adresa sjedišta specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe za rad


____________________________________________________________________________________________
Radno vrijeme specijalizirane trgovine za promet medicinskih sredstava na malo

ODOBRENJE ZA RAD SPECIJALIZIRANE TRGOVINE ZA PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA NA MALO

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o registraciji pravnog lica – za podnosioce zahtjeva pravna licaNadležni sudOvjerena kopija
Identifikacioni dokument – za podnosioce zahtjeva fizička licaCIPSOvjerena kopija
Specifikacija obima i vrste prometa medicinskog sredstvaPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta prostora – dokaz o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostoraNadležni sud ili notarOvjerena kopija
Specifikacija opreme sa dokazom o porijeklu iste – racuni, darovnica ili ugovorPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o upisu medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstvaAgencija za lijekove i medicinska sredstvaOvjerena kopija
Dokaz o posjedovanju stručne literature i propisa koji regulišu promet medicinskih sredstava na maloPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o provedenoj obuci zaposlenih lica o prometu medicinskih sredstavaProizvođač medicinskih sredstava/nadležna institucija za obukuOvjerena kopija
Spisak stručnog kadra sa urednom ličnom dokumentacijom uposlenika koji će biti u stalnom radnom odnosuPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o uplati takse za upis u RegistarBanka ili poštaOriginal
Dokaz o uplati naknade za rad stručne komisijeBanka ili poštaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Kantonalna administrativna taksa za rješenje kojim se odobrava rad35 KM338-000-22100192-63 UniCredit BankVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo
Administrativna taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Troškovi komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo100 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosa338-000-22100192-63 UniCredit BankVr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo;

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Trajno