DODJELA KONCESIJE NA PREDMETU KONCESIJE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRIVREDE – SEKTORA ZA INDUSTRIJU I ENERGETIKU

Ministarstvo privredeSektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SIE.11
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse033 562 119adnan.aganovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Dodjela koncesije na predmetu koncesije. Osigurati da se postupak provede na transparentan, nediskiminatoran način.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o koncesijama, član 20. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/11 i 15/13);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Sjedište
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Izvod iz prostorno-planskog dokumentaZavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo ili nadležni općinski organOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Saglasnost općinskog vijeća na provođenje postupka dodjele koncesijeOpćinsko vijećeOvjerena kopija
Studija opravdanosti dodjele koncesijePodnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Zemljišno-knjižni izvadakZemljišnoknjižni ured Općinskog sudaOvjerena kopija
Okolinska dozvolaNadležno ministarstvoOvjerena kopija
Prethodna vodna saglasnostMinistarstvo privredeOvjerena kopija
Bilans stanjaCertificirani računovođaOvjerena kopija
Bilans uspjehaCertificirani računovođaOvjerena kopija
Potvrda o bankovnim računima privrednog licaBankaOvjerena kopija
Uvjerenje o poreznoj registracijiPorezna upravaOvjerena kopija
Obavještenje o razvrstavanju subjekta upisa prema djelatnostimaPorezna upravaOvjerena kopija
Situaciona kartaPrivredno društvo ovlašteno za izvođenje geodetskih radovaOvjerena kopija
Izvod iz sudskog registraOpćinski sudOvjerena kopija
Rješenje kojim se potvrđuju geološke rezerveFederalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ili Kantonalno Ministarstvo privredeOvjerena kopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
120 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 15 dana. Rok za formiranje komisije 30 dana. Rok za zaključivanje ugovora o koncesiji 15 dana.
Komentar: 
Obrazac se podnosi pismeno – u slobodnoj formi.
Obrazac: