PRISTUP INFORMACIJAMA

InstitucijeZavod za informatiku i statistikuSektor za statistiku

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Zavod za informatiku i statistiku

CANTON SARAJEVO
Cantonal IT and Statistcs Administration

 

Šifra postupka: 
ZIS.SS.01
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Behudina Čengićpomoćnik direktora za statistiku033 562-267behudina.cengic@zik.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je odgovor na zahtjev za informacijama. Formalni administrativni postupak je tek teoretska mogućnost kada bi stranka formalno zahtijevala pristup putem Zakona o slobodi pristupa, za čim inače nema potrebe jer se odgovor daje i bez toga.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BIH, član 11. i 14. (“Službene novine Federacije” broj: 32/01 i 48/11); Zakon o upravnom potupku, član 200. (“Službene novine Federacije” BiH 2/98 i 48/99); Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, tačka 2. i 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj : 57/01, 48/11); Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, član 25. (“Službene novine Kantona”, broj: 2/12-prečišćeni tekst, 41/12, 8/15).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove umnožavanjaCijena troškova umnožavanja zahtijevane informacije, u skladu sa odredbom člana 16. Zakona, iznosi: 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po disketi za elektronsku dokumentacijuVr. prih. 722791, Budz. org. 9999999, Prim. JRT Trezor Kantona Sarajevo338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva / naziv pravnog lica
Adresa podnosioca zahtjeva
Dovoljno podataka o prirodi i /ili sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup: pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)Ministarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.Pošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana. Obrazac zahtjeva se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.Neograničeno
Obrazac: