PRISTUP INFORMACIJAMA

InstitucijeKantonalna uprava za inspekcijske poslove
Šifra postupka: 
KUIP.SSZP.01
Djelatnosti: 
Inspekcijski poslovi i civilna zaštita

Kontakt

Ime i prezimeTelefon / telefoniMail
Bosno Vildana033 569 871vildana.bosno@kuip.ks. gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je transparentnost u radu i dostupnost informacijama kojima ovaj organ raspolaže
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o sloodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine,član 4. i 14.,Službene novine Federacije BiH broj: 32/01 i 48/11,Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama ,tačka V,”Službene novine FBiH”, broj: 57/01,Vodič za pristup informacijama,tačka VIII,Broj: 14-01-49-192-1/09 od oktobra 2009.godine.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za umnožavanjeUmnožavanje informacije koja sadrzi više od 10 strana, obaveza podnosioca zahtjeva je da izvrši uplatu naknade u vidu 0,10 KM po jednoj stranici.Vrsta prihoda-722613; Primalac- Depozitni račun Kantona Sarajevo Budžetska organizacija:1109001338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca/naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Sadržaj informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.Pošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme rješavanja ovisi o vrsti tražene informacije.3 godine
Obrazac: