Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.OPP.05
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Demirović Smail viši stručni saradnik za pravne poslove 033/562-151smail.demirovic@mz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje ispunjenost uvjeta u pogledu prostora, kadra i opreme, radi izdavanja odobrenja za rad zdravstvene ustanove.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 55. ( “Službene novine FBiH”, 46/10 i 75/13); Zakon o upravnom postupku, član 200. stav 1. (“Službene novine FBiH”, 2/98 i 48/99); Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, član 1. (“Službene novine FBiH”, br. 26/12 , 23/13, 90/13, 15/14 i 82/14);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Kantonalna administrativna taksa za rješenje kojim se odobrava rad55 KMVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63 UniCredit Bank
Administrativna taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Troškovi komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za rad zdravstvene ustanove100 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosaVr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime oca
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv pod kojim će poslovati zdravstvena ustanova
Adresa sjedišta ustanove
Ime i prezime direktora ustanove
Djelatnost
Radno vrijeme ustanove

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Saglasnost kantonalnog ministarstva na lokaciju zdravstvene ustanoveMinistarstvo zdravstva Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Odluka / Ugovor o osnivanju zdravstvene ustanoveNotarOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu prostora, odnosno važeći ugovor o zakupu poslovnog prostoraNadležni sud, notar, advokatOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o pretvaranju stambenog prostora u poslovni prostor ukoliko je zdravstvena ustanova smještena u navedenom prostoruNadležni općinski organOriginal ili ovjerena kopija
Sanitarna saglasnost na prostor izdata od nadležne sanitarne inspekcijeKantonalna uprava za inspekcijske posloveOriginal ili ovjerena kopija
Atest o ispravnosti elektro instalacija u prostoruOvlašteno privredno društvoOriginal ili ovjerena kopija
Spisak opreme sa urednim atestima proizvođača i dokazom o redovnom servisiranju opreme, što uključuje i dokaz o porijeklu opremeStranka/dobavljačOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu opreme odnosno važeći Ugovor o zakupu opreme ili ugovor o lizinguPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Spisak stručnog kadra sa urednom ličnom dokumentacijom uposlenika koji će biti u stalnom radnom odnosu /Diploma/uvjerenje o odgovarajućem obrazovanju zdravstvenog usmjerenja…Obrazovne institucije/ nadležno ministarstvo zdravstva/nadležna strukovna komoraOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenataAgencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiHOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja medicinskim otpadom u skladu sa važećim standardimaPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje nadležne komoreNadležna strukovna komoraOriginal ili ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u slučaju osnivanja javno zdravstvene ustanoveZavod za javno zdravstvo Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse za upis u registarBanka, poštaOriginal
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o uplati naknade za rad stručne komisijeBanka, poštaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Trajno
Obrazac: