Ministarstvo zdravstva
Šifra obrasca:
MZ.OPP.05

Predmet: Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Ime oca


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Naziv pod kojim će poslovati zdravstvena ustanova


____________________________________________________________________________________________
Adresa sjedišta ustanove


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime direktora ustanove


____________________________________________________________________________________________
Djelatnost


____________________________________________________________________________________________
Radno vrijeme ustanove

Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Saglasnost kantonalnog ministarstva na lokaciju zdravstvene ustanoveMinistarstvo zdravstva Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Odluka / Ugovor o osnivanju zdravstvene ustanoveNotarOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu prostora, odnosno važeći ugovor o zakupu poslovnog prostoraNadležni sud, notar, advokatOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o pretvaranju stambenog prostora u poslovni prostor ukoliko je zdravstvena ustanova smještena u navedenom prostoruNadležni općinski organOriginal ili ovjerena kopija
Sanitarna saglasnost na prostor izdata od nadležne sanitarne inspekcijeKantonalna uprava za inspekcijske posloveOriginal ili ovjerena kopija
Atest o ispravnosti elektro instalacija u prostoruOvlašteno privredno društvoOriginal ili ovjerena kopija
Spisak opreme sa urednim atestima proizvođača i dokazom o redovnom servisiranju opreme, što uključuje i dokaz o porijeklu opremeStranka/dobavljačOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu opreme odnosno važeći Ugovor o zakupu opreme ili ugovor o lizinguPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Spisak stručnog kadra sa urednom ličnom dokumentacijom uposlenika koji će biti u stalnom radnom odnosu /Diploma/uvjerenje o odgovarajućem obrazovanju zdravstvenog usmjerenja…Obrazovne institucije/ nadležno ministarstvo zdravstva/nadležna strukovna komoraOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenataAgencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiHOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja medicinskim otpadom u skladu sa važećim standardimaPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje nadležne komoreNadležna strukovna komoraOriginal ili ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u slučaju osnivanja javno zdravstvene ustanoveZavod za javno zdravstvo Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse za upis u registarBanka, poštaOriginal
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o uplati naknade za rad stručne komisijeBanka, poštaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Kantonalna administrativna taksa za rješenje kojim se odobrava rad55 KM338-000-22100192-63 UniCredit BankVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo
Administrativna taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Troškovi komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za rad zdravstvene ustanove100 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosa338-000-22100192-60Vr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo;

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Trajno