ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA U POGLEDU LOKACIJE OBJEKTA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 18. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.05
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović Aladinstručni savjetnik za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 233aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Odobravanje odnosno registrovanje objekata radi izdavanja veterinarskog kontrolnog broja ili registracijskog broja – zaštita zdravlja ljudi i životinja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, članovi 30. i 31. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02); Zakon o veterinarstvu, član 21. Stav (1) (“Službene novine FBiH”, broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o veterinarsko zdravstvenim uslovima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla, članovi 8. i 9. (“Službene novine FBiH” broj: 22/13); Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registrovanih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine, članovi 6. i 9. (“Službene novine FBiH”, broj: 70/12 i 8/14); Pravilnik o higijeni hrane, član 2.- 10. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 4/13); Pravilnik o uslovima koje moraju zadovoljavati farme i uslovi za zaštitu životinja na farmama, član 5. (“Službeni glasnik BiH” broj: 46/10 i 12/13); Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje , članovi 3.-7. (“Službene novine FBiH” broj: 47/03 i 05/10); Pravilnik o uslovima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i radiološke dekontaminacije, članovi 1.-4. (“Službene novine FBiH” broj: 42/01 i 22/04); Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla , Sve odredbe (“Službeni glasnik BiH” broj: 27/05); Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište , član 8. (“Službeni glasnik BiH” broj: 25/10); Odluka o veterinarsko-zdravstvenim uslovima objekata za proizvodnju ribe i rakova, član 1. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 05/04); Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijekla, Sve odredbe (“Službeni glasnik BiH” broj: 103/12)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili fizičkog za obrtnike
Adresa i mjesto sjedišta pravnog-fizičkog lica
Kontakt telefon
Namjena objekta
Ulica i općina objekta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Urbanistička saglasnostNadležna općinska služba za poslove urbanizmaOvjerena kopijaPodnositi opcijalno ukoliko je ranije izdato.
Rješenje o tehničkom prijemu objektaNadležna općinska služba za poslove urbanizmaOvjerena kopija
Ugovor o zakupu prostoraPodnosilac zahtjeva/ugovorne straneOvjerena kopija
Tehničko tehnološki projekatProjektantska kućaOvjerena kopija
Glavni projekatProjektantska kućaOvjerena kopija
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton Sarajevoor

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.2 godine
Obrazac: