OSTVARIVANJE PRAVA NA OBEZBJEĐENJE OGRIJEVA

Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra postupka: 
MBP.SBIZ.07
Djelatnosti: 
Boračka pitanja

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Dženana Mistrićstručni saradnik 033/562-010dzenana.mistric@mbp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Pomoć borcima-braniteljima koji se nalaze u teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj:2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine , član 62. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14); Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba i prava na obezbjeđenje ogrjeva , član 34. („Službene novine Kantona Sarajevo“ ,broj: 30/09, 7/11, 30/13 i 14/15)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada
Adresa stanovanja
Broj članova domaćinstva
Materijalna situacija
Kontakt telefon
Općina
Ime oca

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Uvjerenje o pripadnosti OS RBIHOpćinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FBiHOriginal ili ovjerena kopijaNadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu)
Lične karte ili prijave mjesta boravka-prebivališta za podnosioca zahtjeva i sve članove porodičnog domačinstvaMinistarstvo unutrašnjih poslova Kantona SarajevoOvjerena kopija
Kućna listaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje Službe za zapošljavanjeSlužba za zapošljavanjeOriginal ili ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstvaZdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domačinstavaPoslodavac/PIO/MIOOvjerena kopija
Izjava da podnosilac ranije nije ostvario pravo za koje se podnosi zahtjevNadležna općinaOriginal
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva kao i punoljetni članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu evidentirani kao poreski obvezniciPorezna uprava prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal ili ovjerena kopija
Rodni list za samce ( ne stariji od šest mjeseci)Matični uredOriginal ili ovjerena kopija
Revizorno rješenje o priznavanju prava na ličnu/porodičnu penzijuNadležna općina- služba za boračko-invalidsku zaštituOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Jedna budžetska godinaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 1 danTrajno
Obrazac: