OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI U VIDU PREHRAMBENIH I HIGIJENSKIH ARTIKALA

Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra postupka: 
MBP.SBIZ.02
Djelatnosti: 
Boračka pitanja

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Dženana Mistrićstručni saradnik033/562 010dzenana.mistric@mbp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Pomoć borcima-braniteljima koji se nalaze u teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 62., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14; Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba i prava na obezbjeđenje ogrjeva, član 17., „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/09, 7/11, 30/13 i 14/15;

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Naznaka kojoj boračkoj populacji pripada
Adresa stanovanja
Broj članova domaćinstva
Materijalna situacija
Kontakt telefon
Općina
Ime oca

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Uvjerenje o pripadnosti OS RBIHOpćinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FBiHOriginal ili ovjerena kopija(izjava se izdaje i ovjerava u općini)
Lične karte ili prijave mjesta boravka-prebivališta za podnosioca zahtjeva i sve članove porodičnog domaćinstvaMinistarstvo unutrašnjih poslova KSOvjerena kopija
Kućna listaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje Sluzbe za zapošljavanjeSlužba za zapošljavanjeOriginal ili ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstvaZdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstavaPoslodavac/PIO/MIOOvjerena kopija
Izjava da ranije podnosilac zahtjeva nije ostvario pravo za koje se podnosi zahtjevNadležna općinaOriginal
Uvjerenje da podnosioc zahtjeva , kao i punoljetni članovi njegovog porodičnog domačinstva nisu evidentirani kao poreski obvezniciNadležna porezna uprava prema mjestu prebivališta/boravištaOriginal ili ovjerena kopija
Rodni list za samce ( ne stariji od šest mjeseci )Matični uredOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Rok utvrđen propisom je jedna budžetska godina.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.
Obrazac: