SAGLASNOST NA REGULACIONE I URBANISTIČKE PLANOVE

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy and Infrastructure

 

Šifra postupka: 
KJKPVIK.TS.OVKMP.0
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kadić Amelarukovodioc Tehničke službe Vodovoda/rukovodioc Tehničke službe Kanalizacije033/237-655 i 033/203-059amelak@viksa.ba
azram@viksa.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Usklađivanje razvoja lokalnih zajednica i neophodne infrastrukture vodovodne i kanalizacione mreže.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BIH, član 14. (“Službene novine FBIH”, broj: 2/06); Zakon o vodama, član 109.-114. i 139. (“Službene novine FBIH”, broj: 70/06); Zakon o cestama Federacije BIH, član 7. i 18. (“Službene novine FBIH”, broj: 12/10); Zakon o zaštiti okoliša, član 68. (“Službene novine FBIH”, broj: 33/03); Zakon o građevinskom zemljištu, član 65. (“Službene novine FBIH”, broj: 67/05); Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, član 20., 27., 28. i 30. (“Službene novine FBIH”, broj: 64/09); Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javnih kanalizacija, svi članovi, (“Službene novine FBIH”, broj: 4/12); Pravilnik o načinu utvrđivanju uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitinih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva, član 10. (“Službene novine FBIH”, broj: 88/12); Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije, član 2.-7., 11.-13. i 16. (“Službene novine FBIH”, broj: 33/10); Zakon o prostornom uređenju, član 6., 7., 9., 27., 32., 34. i 36. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 7/05); Zakon o vodama, član 2., 26.-28., 34., 35., 37. i 42. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/10); Zakon o proglašenju spomenika prirode “Vrelo Bosne”, član 10.-13. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 16/06); Odluka o zaštiti planinskih izvora vode za piće Sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, svi članovi, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/97); Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju, svi članovi, (“Službene novine Grada Sarajevo”, broj: 2/87).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime – naziv podnosioca
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Idejno rješenje snadbijevanja vodom i odvođenje otpadnih i oborinskih vodaZavod za planiranje razvoja KSOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 danaTrajno