OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU BESPOVRATNU DODJELU SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA

Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra postupka: 
MBP.SBIZ.06
Djelatnosti: 
Boračka pitanja

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Rasim Durakovićstručni savjetnik033/562 010rasim.durakovic@mbp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Pomoć borcima-braniteljima u rješavanje stambenih potreba.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 35., Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14; Uredba o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 20., «Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/07, 23/09, 10/11, 33/12, 16/14, 26/14; Pravilnik za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba, član 4. stav (1), „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/07,36/08, 18/11, 42/12 i 24/13, 14/15;

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada
Adresa stanovanja
Broj članova domaćinstva
Način kako je rješena stambena situacija
Kontakt telefon
Općina
Ime oca

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Uvjerenje o pripadnosti OS RBIHOpćinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FbiH/općinska služba boračko-invalidske zaštiteKopija(uvjerenje o kretanju za podnosiova zahtjeva obuhvata period od 01.01.1991 do dana izdavanja uvjerenja)
Naredba o činovanjuOpćinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FBiH / nadležna općina-služba boračko-invalidske zaštitOriginal ili ovjerena kopija(dokaz o primanjima podrazumijeva: potvrda o primanjima od poslodavca; ček od penzije iz radnog odnosa; primanja po osnovo lične i porodične invalidnine; ličnog,porodičnog,materijalnog obezbjedjenja i po drugom osnovu..)
Uvjerenje o državljanstvu ili lična karta podnosioca zahtjevaMinistarstvo unutrašnjih poslova KSOriginal ili ovjerena kopija(ukoliko je ima)
Rodni list podnosioca zahtjeva i sve članove porodičnog domaćinstvaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija(navedene dokumente je potrebno priložiti ukoliko se dodjeljuju jednokratna bespovratna sredstva u građevinskom materijalu)
Kućna listaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija(navedene dokumente je potrebno priložiti ukoliko se dodjeljuju jednokratna bespovratna sredstva u vidu izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga)
Uvjerenje o kretanjuMUP/policijska uprava prema mjesti prebivališta-boravišta podnosiocaOriginal ili ovjerena kopijaJednokratna bespovratna dodjela sredstava putem udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice
Dokaz o ukupnim primanjima domaćinstva podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova porodičnog domaćinstvaPoslodavac/PIO /MIOOriginal ili ovjerena kopija
Izjava da su podnosilac zahtjeva i članovi domaćinstva evidentirani kod Službe za zapošljavanje Kantona SarajevoNadležna općinaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava o statusu stanovanja podnosioca zahtjeva: a) stanuje u alternativnom smještaju koji je dužan napustiti, b) stanuje kao podstanar, c) stanuje u vlastitoj neuslovnoj stambenoj jedinici, d) stanuje kod roditelja.Nadležna općinaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava da podnosilac zahtjeva kao i njegovi članovi porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili posjednici bilo koje stambene jedinice u KS i na ostalim područjima BiH, niti su podnjeli zahtjev za upis vlasništvaNadležna općinaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava podnosioca zahtjeva da nije dobio donaciju od bilo koga i u bilo kojem iznosu, odnosno izjava za ona lica koja su dobila donaciju- tačan iznos odobrene donacije i naziv institucije od koje je dobijena donacijaNadležna općinaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava da podnosilac zahtjeva nije, niti je bio u statusu raseljenog licaNadležna općinaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o dodatnom boračkom statusu jednog ili više članova porodičnog domaćinstvaFederalno ministarstvo za boračka pitanja – općinsko odjeljenje sektora za vojne evidencijeOriginal ili ovjerena kopija
Ljekarski nalaz o teškoj bolesti podnosioca zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstvaZdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Građevinska dozvola,rješenje o legalizaciji objekta,naknadna urbanističku saglasnost za legalizaciji objekta, ukoliko stambena jedinica nije evidentirana u katastru općina, gruntovnici ili KPU(knjiga položenih ugovora ) Općinskog suda u SarajevuOpćina/Zemljišnoknjižni uredOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o legaliz.objekta,naknadnu urban.sag. za legaliz.objekta,ukoliko stambena jedinica nije evidentirana u katastru općina, gruntovnici ili KPU(knjiga položenih ugovora ) Općin. suda u Sa i rješenje nadležnog cen.za soc.rad(korisnik stalne soc.pom.)Općina/ZK-uredOvjerena kopija
Ugovor ili predugovor o kupoprodaji stambene jedinice na ime lica koje traži odobravanje jednokratne bespovratne dodjele sredstava putem udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice sklopljen sa fizičkim ili pravnim licem u periodu 2015/2016.god.Općina/notarOriginal
Revizorno rješenje o pravu na porodičnu/invalidsku penzijuOpćinska služba za invalidsko boračku zaštituKopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Jedna budžetska godina.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.
Obrazac: