UVJERENJE/POTVRDA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA (ISPUNJAVANJE PROPISANIH USLOVA OBJEKATA NAMJENJENIH PROVODJENJU KARANTINSKIH MJERA ZA ŽIVOTINJE I PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA IZ UVOZA)

InstitucijeKantonalna uprava za inspekcijske poslove
Šifra postupka: 
KUIP.IVI.04
Djelatnosti: 
Inspekcijski poslovi i civilna zaštita

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Selmir Velićglavni veterinarski inspektor po ovlaštenju direktora 033 569 891selmir.velic@kuip.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje uvjerenja, potvrda odnosno davanje pozitivnog mišljenja o uslovnosti karantinskog objekta za životinje i životinjsko sjeme iz uvoza
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 169.,”Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99,Zakon o veterinarstvu FBIH, član 139. stav,Službene novine FBiH, broj: 46/00,Odluka o uslovima i trajanju karantina za uvezene životinje, član 11.,“Sl.glasnik BiH”, broj: 54/04;

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za uvjerenje4 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/naziv podnosioca zahtjeva
Ulica
Kontakt telefon
Mjesto i adresa karantinskog objekta
Vrsta životinja (uključujući doboko smrznuto sjeme iz uvoza)

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok 5 dana.Rok za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija 1 dan.
Obrazac: