IZDAVANJE” AB” ILI “B” LICENCE ZA PRAVNA LICA

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.01
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mersin Olovčićstručni savjetnik za taksi prijevoz033 562-100 lok 21-00mersin.olovcic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ispunjavanje uslova i izdavanje “AB” Licence prijevoznicima koji su ispunili uslove za obavljanje djelatnosti javnog linijskog prijevoza ili “B” licence prijevoznicima koji su ispunili uslove za obavljanje javnog vanlinijskog prijevoza
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” br. 2/98 i 48/99) ); Zakon o cestovnom prijevozu Federacije BiH, član 5. stav 3., član 13; (“Službene novine FBiH” broj: 28/06,16/07 i 2/10) ); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza, član 3., 8. i 9. (“Službene novine FBiH” broj: 65/06; 18/08, 56/10);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Saobraćajna taksa na izdavanje AB ili B licence za pravna lica200 KM za “AB” Licencu ili 150 KM za “B” LicencuVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. /338-000-22100192-63
Taksa za izdavanje iskaznice( na zahtjev i rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Taksa za obrazac”AB” licence(zahtjev i rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Taksa na rješenje o TEU(zahtjev+rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv prijevoznika(Podnosilac zahtjeva)
Sjedište
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o upisu u sudski registarOpćinski sudOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za voziloMinistarstvo saobraćajaKopija(u vrijednost kapitala ne ulazi vrijednost automobila), (zemljišnoknjižni izvadak za nekretninu, procjena sudskog vještaka, bilans stanja, potvrda o visini raspoloživih sredstava i dr.)
Uvjerenje općinskog suda za prekršaje da prijevozniku u posljednjoj godini dana nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona na osnovu kojeg mu je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.Općinski sudOriginal ili ovjerena kopijaUz predočenje dokumentacije na uvid
Uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama javnih prihodaPorezna uprava FBIHOriginal ili ovjerena kopijaUz predočenje dokumentacije na uvid
Dokaz da podnosilac zahtjeva raspolaže kapitalom od 100,00 KM po sjedištu autobusa za koje se traži licenca za vrijeme važenja licence ili drugi dokaz o imoviniSudski vještak/banka/porezna uprava/zemljišnoknjižni uredOriginal ili ovjerena kopijaKV diploma i obrazac prijave poreskoj upravi-Kopija
Dokaz da ima poslovnu prostoriju ili poslovni prostor sa telefonom i telefaksom, te da ima istaknut naziv privrednog društva na poslovnoj prostoriji ili poslovnom prostoruNadležni općinski organ upraveKopija
Dokaz da ima vlastiti ili na osnovu ugovora obezbjeđen prostor za parkiranje vozila za koje se traži licenca koji ne smije biti dio javne ceste ili javnog parkiralištaOpćinski sud/notar/zemljišnoknjižni uredKopija
Vlastiti ili na osnovu ugovora obezbjeđen prostoru za održavanje vozila za koje se traži licencaZemljišnoknjižni ured/notar/općinski sudOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da po autobusu zapošljava najmanje jednog vozača(KV diploma vozača, obrazac prijave poreskoj upravi, vozačka dozvola)Obrazovna institucija/poreska uprava/MUPOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da posjeduje najmanje dva registrovana autobusa ili po osnovu ugovora i lizingu (ovjerena fotokopija saobraćajne dozvole, ovjerena kopija ugovora o lizingu za vozila kupljena na lizing)MUP/bankaOvjerena kopija
Dokaz o uplati taksiPošta/banka/Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
10 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Rok propisan podzakonskim aktom za rješavanje predmeta 30 dana.5 godina
Obrazac: