DOZVOLA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE

Ministarstvo privredeSektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SIE.02
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Adnan Aganovićstručni savjetnik za rudarstvo i prirodne resurse033 562 119adnan.aganovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbijediti da se privrednim društvima omogući dobijanje dozvole za eksploataciju uz prethodno ispunjenje zakonom propisanih uslova.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o rudarstvu, član 32. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/12);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Sjedište
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Ugovor o koncesijiVlada Kantona SarajevoOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Dokumentacija o izvršenim istražnim radovimaPrivredno društvo ovlašteno za izradu geoloških elaborata i izvještajaOvjerena kopija
Dokaz o pravu korištenja ili pravu služnosti na zemljištu određenom za eksploataciju mineralne sirovineVlasnikOvjerena kopija
Situacioni planPrivredno društvo ovlašteno za mjerenja u rudarstvuOvjerena kopija
Podaci o tehničkoj opremljenostiPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Okolinska dozvolaNadležno kantonalno ili federalno ministarstvoOvjerena kopija
Urbanistička saglasnost Nadležno kantonalno / federalno ministarstvo /općinski organOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaZakonski rok za rješavanje zahtjeva 30 danaRješenje se donosi na rok na koji je potpisan ugovor o konce
Obrazac: