IZDAVANJE „B“ LICENCE ZA FIZIČKA LICA

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.02
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mersin Olovčićstručni savjetnik za taksi prijevoz033 562-100 lok 21-00mersin.olovcic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje “B” Licence prijevoznicima koji su ispunili uslove za obavljanje djelatnosti javnog vanlinijskog prijevoza obaveza
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” br. 2/98 i 48/99) ); Zakon o cestovnom prijevozu Federacije BiH, član 5. stav 3. (“Službene novine FBiH” br. 28/06,16/07 i 2/10); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza, član 3. i član 9. (“Službene novine FBiH” br. 65/06; 18/08, 56/10)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Saobraćajna taksa za izdavanje licence “B”150 KMVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-60
Taksa za izdavanje iskaznice( na zahtjev i rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Taksa za obrazac”AB” licence(zahtjev i rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Taksa na rješenje o TEU(zahtjev+rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Broj telefona
Predmet zahtjeva
Općina

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti javnog prijevoza osoba (uvjerenje općinskog organa uprave da se vodi u registru i općinskog rješenja o registraciji djelatnosti)Nadležni općinski organOvjerena kopija(Saobraćajna dozvola, ugovora o lizingu za vozila kupljena na lizing, potvrda o ispravnosti i opremljenosti vozila koju izdaje tehnička stanice ili rješenje o ispunjavanju tehničko eksplatacionih uslova)
Dokaz da posjeduje najmanje jedan autobus koji u vlasništvu ili kupljen po osnovu ugovora o lizingu, a koji ispunajava propisane tehničko-eksploatacione usloveMUP i stanica tehničkog pregledaOvjerena kopija(Ugovor o namjenski vezanom depozitu u banci, ili originalnom potvrdom banke ili druge finansijske institucije o izdatoj garanciji; ili izvatkom iz zemljišne knjige; pismenim mišljenjem vještaka o opredmećenim osnovnim sredstvima)
Uvjerenje općinskog suda za prekršaje da prijevozniku u posljednjoj godini dana nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona na osnovu kojeg mu je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.Nadležni sudOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama javnih prihodaPorezna uprava FBIHOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da raspolaže kapitalom oa 100 KM po sjedištu autobusa za vrijeme važenja licence.Banka/ sud/zemljišnoknjižni ured/stalni sudski vještakOriginal ili ovjerena kopija
Posljednji račun za telefonOperator telefonskih uslugaOvjerena kopija
Prijava prebivalištaCIPSOriginal ili ovjerena kopija
Diploma KV vozačaObrazovna institucijaKopija
Prijavni obrazac vozača PIO/MIOZavod PIO/MIOKopija
Fotografija vozačaPodnosilac zahtjevaOriginal
Vozačka dozvola za vozačaMUPOvjerena kopija
Dokaz o uplati taksiPošta/Banka/Kanton SarajevoOriginal
Rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za voziloMinistarsvo saobraćajaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
7 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Rok propisan podzakonskim aktom za rješavanje predmeta 30 dana.5 godina
Obrazac: