OBAVLJANJE METODA I POSTUPAKA ALTERNATIVNE MEDICINE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI/PRIVATNOJ PRAKSI

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.OPP.06
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Ediba Musić viši referent za pravne poslove 033/562-151ediba.music@mz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrditi ispunjenost propisanih uvjeta u pogledu prostora, opreme i kadra za izdavanje odobrenja za obavljanje metoda i postupaka alternativne medicine
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 46., 47. i 48. (“Službene novine FBiH” broj: 46/10 i 75/13); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, br. 2/98 i 48/99); Pravilnik o bližim uvjetima, načinu, postupku obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, član 14., 15. i 16. (“Službene novine FBiH” broj: 79/13);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Kantonalna administrativna taksa za rješenje kojim se odobrava rad35 KMVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63 UniCredit Bank
Administrativna taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Troškovi komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za obavljanje metoda i postupaka alternativne medicine100 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosaVr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63 UniCredit Bank

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/Naziv zdravstvene ustanove
Kontakt telefon
Adresa sjedišta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o registraciji zdravstvene ustanove odnosno privatne prakseNadležni sud/kantonalno ministarstvo zdravstvaOvjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta prostoraPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Saglasnost nadležne komore zdravstvenih radnikaNadležna komora zdravstvenih radnikaOvjerena kopija
Dokaz o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostoraNadležni sud ili notarOvjerena kopija
Diploma o završenom medicinskom,stomatološkom, farmaceutskom ili farmaceutskobiokemijskom fakultetu, fakultetu zdravstvenih studijaili srednje škole zdravstvenog usmjerenja (za privatnu praksu)Nadležna obrazovna institucijaOvjerena kopija
Dokaz o zaposlenom stručnom kadru i obučenosti za obavljanje alternativne medicine (za zdravstvenu ustanovu)Zdravstvena ustanova/kantonalno ministarstvoOvjerena kopija
Licenca za radNadležne komore zdravstvenih radnikaOvjerena kopija
Uvjerenje o položenom stručnom ispituNadležno ministarstvo zdravstvaOvjerena kopija
Uvjerenje o položenom specijalističkom ispituNadležno ministarstvo zdravstvaOvjerena kopija
Ljekarsko uvjerenjeOvlaštena zdravstvena ustanovaOriginal
Dokaz o posjedovanju odgovarajuće vrste i količine lijekova imedicinskih sredstava za obavljanje odgovarajućihmetoda i postupaka alternativne medicinePodnosilac zahtjeva/dobavljačOriginal
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o uplati naknade za rad stručne komisijeBanka ili poštaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 danaTrajno
Obrazac: