ODLUKA O USKLAĐENOSTI STATUTA SA ZAKONOM O VISOKOM OBRAZOVANJU

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za visoko obrazovanje

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SVON.03
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Sifet Kukuruzpomoćnik ministra033 562 138sifet.kukuruz@mon.ks.gov.ba
Adisa Hota- Peljto stručni suradnik za vis.obrazovanje i nauku033 562 186adisa.hota@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ocjena usklađenosti statuta/izmjena i dopuna statuta visokoškolskih ustanove sa Zakonom.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 49/99; Zakon o visokom obrazovanju, član 31., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13-Prečišćeni tekst i 13/15;.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podnosilac zahtjeva
Naziv visokoškolske ustanove
Adresa
Sjedište
Općina
Broj telefona
E-mail
Predmet zehtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
StatutVisokoškolska ustonavaOriginal
Mišljenje upravnog odboraUpravni odbor visokoškolske ustanoveOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Trajno
Obrazac: