UPIS U REGISTAR AKREDITOVANIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I REGISTAR AKREDITOVANIH STUDIJSKIH PROGRAMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, UPIS U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI I FIZIČKIH LICA KOJA SE BAVE

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za visoko obrazovanje

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SVON.02
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Sifet Kukuruzpomoćnik ministra 033 562 138sifet.kukuruz@mon.ks.gov.ba
Adisa Hota- Peljto stručni suradnik za vis.obrazovanje i nauku 033 562 186adisa.hota@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Upis u Registar radi ostvarivanja prava na rad visokoškolske ustanove i izdavanja stečenih diploma.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2/98, 48/99.; Zakon o visokom obrazovanju, član 13.-22., Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10, 15/13, 42/13; Standardi i normativi za o obavljanje djelatnosti obrazovanja visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/06; Pravilnik o postupku osnivanja i utvrđivanja uslova za upis u registar akreditovanih visokokokolskih ustanova na području Kantona Sarajevo i Registra akreditovanih studijskih programa visokoškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14;Pravilnik o postupku osnivanja i postupak rada pravnih lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti, upisu i brisanju iz registra pravnih lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti i fizičkih lica koja se bave naučno-istraživačkim radom na području Kantona Sarajevo, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/15.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podnosilac zahtjeva
Naziv visokoškolske ustanove
Adresa
Sjedište
Općina
Broj telefona
E-mail
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Odluka o davanju saglasnosti na elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja visoko-školske ustanove ili nekog drugog oblika obrazovanja predviđenog Zakonom o visokom obrazovanjuVlada/Skupština KSKopija
Odluka osnivača o osnivanju visokoškolske ustanove ili nekog drugog oblika obrazovanja predviđenog Zakonom o visokom obrazovanjuOsnivačOriginal
Usvojen elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove ili nekog drugog oblika obrazovanja predviđenog Zakonom o visokom obrazovanjuMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mlade KSOriginalPribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz da je obezbijeđen nastavni kadar u skladu sa nastavnim planom i programom i Standardima i normativimaOsnivačOriginal
Dokaz da je obezbijeđen nastavni prostor, oprema i nastavna sredstva u skladu sa Standardima i normativimaOsnivačOriginal
Dokaz da su obezbijeđena finansijska sredstva za rad visokoškolske ustanove ili nekog drugog oblika obrazovanja predviđenog Zakonom o visokom obrazovanjuOsnivačOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Trajno
Obrazac: